במסגרת מחקר, שנערך בשיתוף יקב תבור והחברה להגנת הטבע, נבחנה התרומה של זריעת צומח עשבוני ממינים מקומיים לתפקודים אקולוגיים החיוניים לכרם, כמו בקרת מזיקים ומׅחזור חומרים, ולמגוון הביולוגי בכרם. בדיקה זו נערכה בשתי רמות: ראשית, על ידי השוואה בין חלקות כרם שנזרעו בהן צמחים מקומיים חד-שנתיים לבין חלקות ביקורת שלא נזרעו. שנית, על ידי בחינת הקשר בין אחוז הכיסוי של צומח עשבוני לבין מגוון פרוקי הרגליים בבתי גידול שונים בתוך הכרם ולידו. בכך, נבחנה ההשפעה של ממשק צומח והשפעתו על חברת פרוקי הרגליים בכרם, ובמיוחד על מזיקי גפנים ואויבים טבעיים, וכן על מאזן חומרי ההזנה בקרקע ועל איכות הענבים.

המחקר נערך בשנים 2014-2015 בכרם סירין שברמת סירין. שטח הכרם כולו הוא כ-370 דונם, ויש בו חלקות הנטועות במגוון זני ענבים. המחקר בוצע בחלקות הנטועות בזנים שירז, סוביניון בלנק, מרלו ופטיט סירה, וכן במסלעה, שהיא שטח לא מעובד בתוך הכרם, ובשטח של מרעה בקר במדרון שממזרח לכרם.

ממשקי הצומח שנבחנו:

1. זריעת מגוון עשבי בר מקומיים בתוך הכרם;

2. הפסקת ריסוס נגד עשבייה ומתן אפשרות לצומח העשבוני להתחדש באופן עצמאי;

3. נטיעת עצים בהיקף הכרם;

4. הקמת גלי אבנים, שאליהם מוסעים ברוח זרעים של צומח עשבוני ונובטים שם, ובכך מסייעים לצומח העשבוני להתחדש באופן עצמאי.

כרם סירין. מקור: רוזנפלד וחובריו 2015

כרם סירין. מקור: רוזנפלד וחובריו 2015

תוצאות המחקרמעובד מתוך

יום עיון נקודת ח"ן 2015. רוזנפלד, א., קיסר, ת., שפירא, ע., אשל, ג., הרכבי, ע., רוטשילד, א., אקרמן, מ. כרמים התומכים במגוון הביולוגי. 

מקורות ומידע נוסף

רוזנפלד, א. ואבישר ע. 2012 . עורך, א. רוטשילד. יין תומך מגוון ביולוגי. סקר ספרות והמלצות ראשוניות למימוש בישראל. החברה להגנת הטבע / הקרן לסביבה ירוקה / . ECOLO-GIS. אוחזר 1.1.2016

מחקר יישומי