תרומתה של החקלאות לתהליכים אקולוגיים נמצאת בעצם התפרשותה על פני שטחים רחבי ידיים ורציפים המאפשרים את קיומם של תהליכים אקולוגיים. 

לחקלאות ערכים אקולוגיים חיוביים ושליליים: מצד אחד החקלאות תורמת למערכות אקולוגיות ומסייעת להן, ומצד שני היא גורם מפר שיווי משקל, מזהם ומפריע לתהליכים טבעיים. 

תרומתה של החקלאות לתהליכים אקולוגיים מקבלת משנה תוקף ככל שמודגשים תפקודיה הנוספים של החקלאות: היבטים של נוף, חברה ובכלל זה תרומה סביבתית. עם זאת, ככל שהחקלאות אינטנסיבית יותר וככל שמתרחב השימוש בחומרי הדברה ובדשנים כימיים, גובר פוטנציאל הפגיעה הסביבתית של החקלאות. כיום, בייחוד בשל צמצום השטחים הפתוחים, מתחזקת ההכרה כי על השטח המעובד למלא גם תפקודים אקולוגיים, ועל יסוד גישה זו נבנים שיתופי פעולה בין חקלאים לרשויות התכנון וגופי שמירת הטבע.

לחקלאות המסורתית תרומה ייחודית לשמירתה של סביבה טבעית ולקיומם של תהליכים אקולוגיים. בחקלאות המסורתית נעשה שימוש רב בחומרים טבעיים, דוגמת זבל שמקורו בחי ובצומח, אשר נטמעים בסביבתם הטבעית ושבים אליה. כמו כן נהוגים בה מחזורי גידול המטייבים את הקרקע. החקלאות האורגנית המודרנית מקיימת עקרונות אלה ותורמת אף היא לשמירה על הסביבה.

נופי החקלאות המסורתית הם חוליה המקשרת נופים טבעיים זה לזה. נופים מסורתיים מקיימים בתי גידול ייחודיים, למשל המשוכות החיות (hedgegrows) המפרידות בין החלקות  ותורמות למגוון הביולוגי ומשמשות "מסדרונות אקולוגיים", המאפשרים מעבר בעלי חיים וזרעי צמחים בין אזורים מנותקים זה מזה. באזורי המגע (ecoton)  שבין השדות המעובדים והאזורים הטבעיים, מתקיים מפגש בין מינים שונים ומועשר המגוון הביולוגי.


מקורות ומידע נוסף

מעובד מתוך: קפלן, מ., רינגל, נ., אמדור, ל. חקלאות נופית – חקלאות בת קיימא. נקודת חן, 2011.  

להבין חקלאות אקולוגית