האבקה היא אחד משירותי המערכת האקולוגית המרכזיים לחקלאות. שירותי ההאבקה הכרחיים לקיום חקלאות ומערכות טבעיות כאחד, והם מסופקים בעיקר על ידי דבורים. כ-75% ממיני הגידולים החקלאיים המרכזיים בעולם דורשים האבקה על ידי דבורים כדי להתרבות ולייצר פירות וזרעים. לפיכך, לשירותי ההאבקה של דבורים ערך כלכלי ניכר הנאמד במיליארדי דולרים בשנה. גם במערכות טבעיות, כשני שלישים ממיני צמחי הבר מתבססים על האבקת דבורים. לשירותי ההאבקה של דבורים יש אפוא ערך חקלאי-כלכלי ואקולוגי רב.

בשטחי חקלאות מודרנית, הרוב המכריע של ההאבקה נעשה על ידי דבורי דבש, Apis mellifera. כאשר שומרים על צפיפות מתאימה של דבורי דבש בשטחים חקלאיים, לרוב הן מספקות שירותי האבקה ברמה הנדרשת למרבית גידולי החקלאות. אולם, התבססות שוק ההאבקה לחקלאות על מאביק מרכזי יחיד היא בעייתית, בפרט לנוכח הירידה באוכלוסיות דבורי הדבש בשנים האחרונות במקומות שונים בעולם, ובישראל בכלל זה, בשל פגיעה מצטברת של מזיקים, מחלות וחומרי הדברה. נוסף על כך, בתנאים מסוימים, למשל, מזג אוויר לא מתאים, ועבור גידולים מסוימים, יעילות ההאבקה של דבורי הדבש נמוכה. כלומר, ההסתמכות על דבורי דבש בתור מאביק חקלאי כמעט בלעדי, שזה המצב הקיים כיום, עלולה לגרוע מיעילות שירותי ההאבקה המסופקים.

עקב הבעיות בשוק ההאבקה החקלאית החלו לחפש אחר אפשרויות להרחבת "סל המאביקים" החקלאי. בשנים האחרונות החלו לבחון את הפוטנציאל החקלאי של מאביקי בר. נמצא כי שדות חקלאיים הסמוכים לשטחים טבעיים ואשר מנוהלים בממשק "ידידותי לסביבה" (למשל, סוג הריסוסים ומשטר הריסוסים), קיבלו שירותי האבקה משמעותיים מדבורי בר, לעתים ברמה וביעילות גבוהות מזו של דבורי דבש. שירותי האבקה אלה מתקבלים חינם ויכולים לשמש "רשת ביטחון" במצבים של ירידה בשירותי המאביקים המסחריים או ירידה ביעילותם. אולם בשנים האחרונות נרשמה ירידה מדאיגה במגוון מאביקי הבר ובגודל אוכלוסיותיהם, כנראה בשל השפעה מצטברת של אובדן בתי גידול (ועמם מקורות שיחור וקינון), ריסוסים חקלאיים, מחלות וטפילים. לכן חשוב מאוד למצוא שיטות ממשק חקלאי אשר יעודדו את התבססותן ופעילותן של דבורי בר ודבורי דבש באזורים חקלאיים. 

צילום: אודי שטיינוול. מתוך אתר פיקיוויקי

צילום: אודי שטיינוול. מתוך אתר פיקיוויקי

כדי להפיק תועלת מרבית מפוטנציאל ההאבקה החקלאית של דבורי דבש ודבורי בר, יש להכיר את השפעת הממשק בשדה ובסביבתו על אוכלוסיותיהן ופעילותן. אחד הגורמים המרכזיים המשפיעים על השפע ועל המגוון של הדבורים ועל פעילותן הוא כמות משאבי השיחור בסביבה. בשטחים חקלאיים, צמחי בר הפורחים בשולי שדות ומטעים עשויים לחזק אוכלוסיות של דבורים באזור, ואף משמשים לשיקום אזורים פגועים. ואולם, פרחי בר עלולים גם להתחרות עם הגידולים החקלאיים על המאביקים (דבורי דבש מסחריות ודבורי בר כאחת). הבדלים בהשפעתה של פריחת בר על פעילותם של מאביקים בגידולים שונים יכולים לנבוע, בין היתר, מהבדלים במועדי הפריחה של הגידולים השונים, ומכאן הבדלים במאביקים ובפריחת הבר המתחרה, וכן מהאטרקטיביות היחסית של הגידול החקלאי לעומת צמחי הבר הפורחים במקביל.


מקורות ומידע נוסף

מעובד מתוך: חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2011. גולן, א., מנדליק, י. השפעתה של פריחת בר בשולי שטחים חקלאיים על דגמי מגוון ועל פעילות האבקה של דבורי דבש ודבורי בר.

להבין חקלאות אקולוגית