מגוון רב של סוגי גידולים, וסמיכות בין סוגים שונים של בתי גידול תורם למגוון המינים בשטח החקלאי. בין היתר מדובר במצרף שלעיבודים חקלאיים שונים, שטחי מרעה, שטחים טבעיים ומשוכות חיות.

ראוי לבדוק האם השטחים החקלאיים עלולים להוות מבלע/מלכודת אקולוגית למינים שמקורם בשטחים הלא מעובדים (ראו התייחסות בכרטיס הממשק "שמירת כתמים טבעיים במרחב החקלאי").

פעולות עיקריות

- שילוב בין שטחים חקלאיים קטנים  ושטחים טבעיים לא מעובדים.

- גיוון הנוף החקלאי בעזרת בתי גידול שונים: מגוון עיבודים חקלאיים, שטחי מרעה וכו'.

- שמירה ושיקום שטחים טבעיים בסמוך לשטחים חקלאיים.

- הוספת קישוריות בין חלקי הפסיפס: מסדרונות צמחייה, משוכות חיות, כתמים טבעיים ועוד.

 

מספר המחקרים שבדקו את הממשק

16

מידת ההוכחה המדעית לתרומת הממשק לשמירה על מגוון ביולוגי

חזקה

רלוונטי עבור ענפי הגידולים

גידולי שדה וגן, מטעים - כרמים, ירקות בשטח פתוח, מעורב

שמירה על קבוצות טקסונומיות (לפי סדר עוצמת ההשפעה של הממשק)

פרוקי-רגליים: חגבים ומינים נדירים | צמחיית בר | ציפורים| יונקים: טורפים

מטרות שמירת  טבע

שיפור הקישוריות בין שטחים טבעיים ושטחים חקלאיים, עידוד אויבים טבעיים בשטחי חקלאות; שמירה על ציפורים; שמירה על עשבים מקומיים, ומגוון ביולוגי הקשור בהם. שמירה על פרוקי-רגליים ושמירה על יונקים.

תרומות חיוביות אפשריות לתפקוד החקלאי כענף יצרני

עידוד אויבים טבעיים כאמצעי לניהול אוכלוסיית מזיקים.

השפעות שליליות אפשריות לתפקוד החקלאי כענף יצרני

עידוד מינים מזיקים. יש לבחון האם מינים מקומיים מסוימים, ללא ניהול מתאים, ישפיעו לשלילה על הגידולים החקלאיים.


מקורות ומידע נוסף

ישראלי, ל. אמדור, ל. 2017. ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי המתאימים לישראל: ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים-תיכוני והמלצות לשמירה וטיפוח. המשרד להגנת הסביבה, מכון דש"א: המוזיאון לטבע ע"ש שטיינהרדט – המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי אוניברסיטת תל אביב.

להבין חקלאות אקולוגית