לשימוש בחומרי הדברה כימיים יכולות להיות השפעות על בריאות הציבור וכן על המגוון הביולוגי בשטחים החקלאיים. הפחתת ההדברה הכימית יכולה להתבצע בטכניקות שונות, חלקן מתאימות להתמודדות עם עשבים ואחרות לטיפול במזיקים. לצמצום של קוטלי עשבים השפעות שונות על מגוון ביולוגי מצמצום של קוטלי מחלות ושל קוטלי מזיקים.
חשוב לציין כי ענייננו כאן הינו ההשפעה של הפחתת הדברה כימית על מגוון ביולוגי. לא תיבדק כאן ההשפעה של הממשק על בריאות הציבור, שהוא נושא סביבתי חשוב בפני עצמו.
ככלל, ממשקים של הפחתת הדברה כימית מתחלקים להדברה משולבת ולהדברה אורגנית. בהדברה אורגנית אין משתמשים בחומרי הדברה סינטטיים. בממשק משולב יש שימוש מוגבל בחומרי הדברה סינטטיים, כמוצא אחרון ופחות מועדף.
במצב הקיים, החקלאות האורגנית מקיפה כ-1.4% משטחי החקלאות בישראל. ממשקי הדברה משולבת נפוצים במידה משתנה בין ענפי החקלאות השונים; ישנם ענפים (למשל תות שדה) בהם הדברה משולבת היא הממשק העיקרי.

פעולות עיקריות

אסטרטגיות של הדברה משולבת הן, בין היתר:

        א.        מניעה של התפתחות מזיקים, באמצעות כלים כגון מחזור גידולים (בגידולי שדה), חיטוי סולרי לפני תחילת הגידול (בירקות), סניטציה - הסרת פרי שלא מתאים לשיווק ועלול לשמש מקור לאילוח על ידי מזיקים (במטעים), שימוש באמצעים מכניים כמו רשתות ויריעות פלסטיק ועוד.

         ב.         ניטור ופיקוח מזיקים והכרת מחזור החיים של המזיק או מקור המחלה. השימוש בחומר הדברה הינו רק בתגובה לגילוי של מזיק ולא כצעד מונע ורק במקרה שהימנעות מטיפול תגרום לנזק משמעותי לגידול.

          ג.         שימוש באמצעים כגון מלכודות ואמצעי בלבול רביה (נגד מזיקים), חריש וכיסוח (נגד עשבים).

         ד.         שימוש באויבים טבעיים.

מספר המחקרים שבדקו את הממשק

15

מידת ההוכחה המדעית לתרומת הממשק לשמירה על מגוון ביולוגי

בינונית

רלוונטי עבור ענפי הגידולים

גידולי שדה וגן, מטעים

שמירה על קבוצות טקסונומיות (לפי סדר עוצמת ההשפעה של הממשק)

א. הפחתת קוטלי חרקים: פרוקי-רגליים. ציפורים אוכלות חרקים (אין השפעה על ציפורים אחרות). אין תוצאות חד משמעיות עבור מגוון ביולוגי בקרקע.

ב. הפחתת קוטלי עשבים: צמחיית בר (עשבים). אין הוכחה כי משפיע על ציפורים או חיפושיות.

מטרות שמירת  טבע

שמירה על ציפורים, שמירה על מינים עשבוניים מקומיים ועל המגוון הביולוגי הקשור בהם.

 

תרומות חיוביות אפשריות לתפקוד החקלאי כענף יצרני

עידוד אויבים טבעיים כאמצעי לניהול אוכלוסיית מזיקים.

השפעות שליליות אפשריות לתפקוד החקלאי כענף יצרני

אין מידע מחקרי. יש לבחון את ההשפעות של הפחתת קוטלי עשבים בגידולי שדה על הרווחיות. בגידול מטעים יש לבחון האם ישנן טכנולוגיות מתאימות של הדברה משולבת. ישנם מזיקי הסגר שלא ניתן לפעול נגדם בהדברה משולבת (יש להגיע לאפס נגיעות של המזיק, דבר האפשרי רק בהדברה כימית).

 


מקורות ומידע נוסף

ישראלי, ל. אמדור, ל. 2017. ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי המתאימים לישראל: ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים-תיכוני והמלצות לשמירה וטיפוח. המשרד להגנת הסביבה, מכון דש"א: המוזיאון לטבע ע"ש שטיינהרדט – המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי אוניברסיטת תל אביב.

להבין חקלאות אקולוגית