צמצום השימוש בדשנים בשטחים חקלאיים.

מטרתו של הדישון הינה לספק חומרי הזנה לצמחים חקלאיים ולשפר את מבנה הקרקע. דשנים יכולים להיות סינטטיים (כימיים) או ממקור אורגני. בחקלאות הישראלית נוהגים להשתמש הן בדשנים כימיים והן בדשנים אורגניים, כאשר בדרך כלל דשנים כימיים מיועדים לספק חומרי הזנה ודשנים אורגניים- לשפר את מבנה הקרקע, בנוסף לאספקת חומרי הזנה.

דשנים חקלאיים מורכבים משלושה חומרים עיקריים: חנקן, זרחן ואשלגן. בדשנים כימיים הרכב חומרי הבסיס ידוע ומבוקר, ואילו בדשנים אורגניים הרכב החומרים מוערך באופן פחות מדויק. לחומרי הדישון השפעות שונות על מגוון ביולוגי. לדוגמא, ישנם צמחים (חלקן נדירים או בסיכון) וכן חיפושיות שמעדיפים קרקע הדלה בחנקן. לעומת זאת, לזרחן יכולות להיות השפעות חיוביות על עושר חיפושיות. לאשלגן יכולות להיות השפעות שליליות על עושר ציפורים.

חשוב לציין כי ענייננו כאן הינו ההשפעה של דישון על מגוון ביולוגי. לדישון ישנן בנוסף השפעות סביבתיות אחרות שהעיקריות בהן הינן סיכון לדליפת חנקן למי תהום ונחלים וזיהום המים; וכן פליטת של גזי חממה. לא ניגע בנושאים אלו כאן.

פעולות עיקריות

הטמעת שיקולים של שמירת מגוון ביולוגי בתכנון משטר הדישון.

מספר המחקרים שבדקו את הממשק

4

מידת ההוכחה המדעית לתרומת הממשק לשמירה על מגוון ביולוגי

חלשה

רלוונטי עבור ענפי הגידולים

גידולי שדה, מטעים וירקות.

שמירה על קבוצות טקסונומיות (לפי סדר עוצמת ההשפעה של הממשק)

צמחיית בר | ציפורים | פרוקי-רגליים: חיפושיות.

 

מטרות שמירת  טבע

התאמת נוכחות חומרי הזנה בקרקע לצרכים של ערכי טבע.

תרומות חיוביות אפשריות לתפקוד החקלאי כענף יצרני

במקרים בהם דרישות הדישון של צמחים חקלאיים דומות לצרכים של ערכי טבע ישנו מצב של "זכיה לכל".

השפעות שליליות אפשריות לתפקוד החקלאי כענף יצרני

במקרים בהם דרישות הדישון של צמחים חקלאיים נמצאות בסתירה לצרכים של ערכי טבע- יכול להיווצר קונפליקט.

מקורות ומידע נוסף

ישראלי, ל. אמדור, ל. 2017. ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי המתאימים לישראל: ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים-תיכוני והמלצות לשמירה וטיפוח. המשרד להגנת הסביבה, מכון דש"א: המוזיאון לטבע ע"ש שטיינהרדט – המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי אוניברסיטת תל אביב.

להבין חקלאות אקולוגית