בעשרות השנים האחרונות התפתחה מאוד החקלאות בערבה ושטחים טבעיים רבים הוסבו לשטחי חקלאות. החקלאות המשגשגת הכניסה למערכת המדברית מספר רב מאוד של דבורי דבש לצורך האבקת הגידולים, דבר העשוי לגרום לשינויים משמעותיים בהרכב חברות החי והצומח המקומיות. דבורים הן המאביק העיקרי של צמחי בר וגידולים חקלאיים כאחד, ועקב כך חשיבותן לתפקודה התקין של המערכת האקולוגית רבה. באופן טבעי, דבורת הדבש זרה למדבר בשל היעדר פריחה במשך חלק מהשנה. דבורי הדבש המסחריות מאביקות את הגידולים בשדות, אך יוצאות לשחר גם בשטחים הטבעיים המקיפים אותם, במרחק ניכר מהשדות החקלאיים. במקומות שונים בעולם ידועים מקרים של הפרעה לדבורי הבר המקומיות ודחיקתן, וכן השפעה על הצלחת הרבייה של מיני צמחים שונים. 

ההשפעות האפשריות של דבורת הדבש על הסביבה המדברית הטבעית בערבה התיכונה והצפונית נבחנו בניסויי האבקה וניסויי התכלות משאבים. במחקר נמצא שדבורת הדבש אינה מצליחה להאביק צמחים שדורשים התמחות, והיא מאביקה בהצלחה בינונית ומעלה מיני צמחים נוחים לגישה. במיני הצמחים המועדפים עליה, היא גורמת לירידה בזמינות הצוף והאבקה כבר משעות הבוקר המוקדמות. תוצאות ראשוניות אלה מעידות על השפעות אפשריות ומשמעותיות על הרכב חברות הדבורים והצומח המקומיות.

מבחינת כמות המשאבים בפרח הזמינים לדבורים (זמינות הצוף והאבקה בפרחים לדבורים), נמצאו רמות משאבים נמוכות באטד והתכלות מהירה של צוף ושל אבקה בסילון ובזוגן, כבר במדידה הראשונה של היום. התכלות מהירה של משאבי מזון עלולה לפגוע בדבורי הבר, המתחילות את פעילותן בשעה מאוחרת יותר. דבורים אלה ייאלצו לבקר במספר פרחים גדול יותר, תוך בזבוז זמן ואנרגיה רבים יותר, כדי לאסוף אותה כמות מזון. הדבר עלול לבוא על חשבון משאבים המופנים לבניית קנים ולהטלת ביצים, ובעצם עלול לפגוע ביכולתן להתרבות, תופעה שתועדה בעבר בנוכחות דבורי דבש. נראה אפוא שדבורי הדבש אכן משפיעות על זמינות משאבי המזון בשטח, דבר שייתכן שיש לו השפעה על מיני בר קטנים מהן.

נוכחותן הדומיננטית של דבורי הדבש בשטח עלולה להשפיע גם על שירותי ההאבקה שהמאביקים המקומיים מספקים למערכת. מצד אחד, דבורת הדבש היא גדולה ושעירה בהשוואה לרוב מיני הבר בשטח, ובעת ביקורה בפרח יכולים להיצמד אליה גרגרי אבקה רבים בקלות רבה, דבר האמור לשפר את יכולות ההאבקה שלה בהשוואה למינים קטנים וחלקים יותר. מצד שני, היא זרה לסביבה המדברית, ואין לה התמחות ארוכת שנים במינים בעלי מבנה פרח מורכב. ואכן, במחקר נמצא שדבורי הדבש נכשלו כישלון חרוץ בהאבקת הקרוטלריה המצרית, הדורשת גישה מורכבת לפרח לצורך האבקה מוצלחת, ולעומת זאת האביקו היטב את הבלוטנית המפורצת ואת זוגן השיח. עם זאת, נמצא שבסילון הקוצני, פרח בעל מבנה פשוט ממשפחת המצליבים, הן הצליחו פחות בהשוואה למאביקת הבר העיקרית.


מקורות ומידע נוסף

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2011. גוטליב, א. השפעת דבורי דבש המגיעות מהחקלאות על דבורי הבר ומיני הצומח המקומיים בערבה.

מחקר יישומי