שיתוף הציבור בקבלת ההחלטות ובהתנהלות בציר אדם-טבע הוא כיום אבן יסוד בקביעת סדרי עדיפויות ומדיניות בדיונים מקומיים ואזוריים. תהליך הבירור המשותף עם הציבור בנוגע לתועלות שמספקות המערכות האקולוגיות שבמרחב, מאפשר לתושבים ולבעלי התפקידים ביישובים להבין טוב יותר את מהותן של המערכות האקולוגיות, מה הם עצמם יכולים להרוויח מעצם קיומן, באילו תהליכים ומערכות אקולוגיות תלויים רווחים אלה ומה אפשר לעשות כדי לשמור עליהם. 

בחירת התועלות החשובות לתושבים והניתוח המקצועי שלהן מספקים בסיס טוב לבניית תכנית ממשק מקומית או אזורית, מתוך הסתכלות על התמונה הרחבה של המרחב כולו. מיפוי שירותי המערכת האקולוגית, כפי שנעשה במרחב הביוספרי רמת מנשה, ובייחוד יצירת תצוגה גרפית של שירותי הוויסות  מאפשרים להדגים ולהבליט את השירותים המתקבלים משטחים שונים במרחב ואת התועלות המופקות מהם, ולהציג השוואה כללית בין ממדיו השונים של כל שירות וגודל השטחים המספקים אותו. על בסיס מפות והערכות כאלה, בעיקר תוך הצגתן לצד חלופות שונות ובתרחישים שונים, אפשר לבנות תהליך מושכל של קבלת החלטות לגבי נושאים של פיתוח ושל ממשק.


מקורות ומידע נוסף

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2015. לוטן, א., ראובני, ה., רותם, ד., גופר, נ., בר-אילן, ב., קוניאק, ג. בחירתם של שירותי המערכת האקולוגית החשובים במרחב הביוספרי רמת מנשה, בשיתוף ציבור התושבים.

מחקר יישומי