המרחב הכפרי בעולם המפותח משתנה באופן עמוק ורב-ממדי. לצד היווצרותם של מקורות תעסוקה לא חקלאיים במרחב הכפרי, גדל מספרם של תושבי המרחב הנשענים על יוממות אל מוקדי תעסוקה בעיר או באזורי תעשייה, או אל מרכזי מסחר ושירותים אזוריים. תהליכים אלה מגדירים מחדש לא רק את יסודות הכלכלה הכפרית, אלא גם את ההתנסות היום-יומית של רבים מתושבי הכפרים. במקביל חל שינוי משמעותי בתפקידה ובמעמדה של החקלאות, וכיום הרלוונטיות שלה נבחנת מחדש. חשיבותה של החקלאות, שהייתה בסיס הקיום החומרי-כלכלי והחברתי המובן מאליו, נגזרת בעשורים האחרונים בעיקר מהערכים הסמליים-תרבותיים של הנוף והסביבה הגלומים בה.

השינוי במרחב הכפרי מוגדר כהיווצרות של מרחב היברידי ורב-תפקודי והוא מכונה כְּפִרְבוּר (exurbanization), כלומר מעבר של המערכת היישובית ממאפיינים כפריים למאפיינים פרבריים, והיווצרות של ז’אנר יישובי חדש – כְּפָרְבר (exurb). בתוך כך משתנים גם היחסים שבין התושבים לעולם החקלאות: בעבר עסקו רוב תושבי הכפרים בחקלאות בהיקף כזה או אחר, ואילו כיום רוב תושבי הכְּפָרְברים מנותקים מעבודת החקלאות עצמה, מהמקצב הטבעי שלה ומאורח החיים הייחודי שהיא מכתיבה. הם חיים ליד החקלאות אך לא מתפרנסים ממנה, ולמעשה מתקיימים במנותק ממנה.

רמת השרון. מקור: פיקיוויקי

רמת השרון. מקור: פיקיוויקי

יחד עם זאת, ערכי הנוף החקלאי, התפיסות והערכים הקשורים לאיכות הסביבה הכפרית, וכן ערכי הטבע הסמוך, הם בבחינת כוח משמעותי המושך אוכלוסייה חדשה אל המרחב הכפרי. בעולם המפותח, חשיבות ערכית זו מניעה (לצד גורמים נוספים) את תהליכי ההגירה של האוכלוסייה העירונית אל המרחב הכפרי בתופעה שכונתה בשמות רבים: “היפוך עיור” (counter-urbanization),  "ג’נטריפיקציה כפרית” ולאחרונה גם “הגירה ירוקה”.

על רקע תהליכים אלו מתפתחים עימותים תרבותיים-חברתיים-סביבתיים בין קבוצות חברתיות שונות החולקות מרחב משותף של מגורים ופעילות. ישנם פערים בין ההתנסות היום-יומית הפרברית לבין “האידיאה הכפרית”, המלאכותית לעתים; בין קבוצות חברתיות ותיקות בעלות זיקה חזקה לחקלאות פרודוקטיבית לבין תושבים חדשים בעלי דרישות לאיכות חיים גבוהה, ואשר מונעים לעתים מאידיאולוגיה סביבתנית (דאגה לשימור, שיקום או שיפור הסביבה הטבעית). לכן חשוב, כיום יותר מתמיד, לקיים דיאלוג על תפקידיה המגוונים של החקלאות, על ערכיה החברתיים-תרבותיים הרלוונטיים ועל השלכותיה הסביבתיות.


מקורות ומידע נוסף

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2015.  בן ישראל, א. לקראת חקלאות בת-קיימה:  תפיסות ועמדות ביחס לחקלאות במרחב הכפרי המשתנה של צפון הנגב. 

מחקר יישומי