במחקר שכלל 308 חקלאים מרחבי הארץ, מענפי חקלאות שונים, נבחנה מידת היכרותם של החקלאים עם ההיבטים הסביבתיים של החקלאות בענפים שבהם הם עוסקים, זוהו עמדותיהם בנושא אימוץ שיטות חקלאיות משמרות סביבה ונאמדה מידת נכונותם לאמץ שיטות אלה, ומופו מקורות הידע שבהם הם מסתייעים כדי ללמוד על הנושא. 

החקלאים שהשתתפו במחקר הביעו עמדות פרו-סביבתיות. נמצא שהם ערים למשבר הסביבתי ולהשלכותיו האפשריות, מודעים לפחות לחלק מן הפתרונות שמציעה החקלאות הסביבתית, משתמשים בחלק מהם, ואף ומעוניינים ללמוד על יישום שיטות סביבתיות חדשות. חלקם אף מחפשים מידע זה באופן פעיל. נראה שלפחות חלק מן החקלאים הפנימו שהתנהגות סביבתית היא ההתנהגות הרצויה. רבים מהחקלאים מבינים את צו השעה, ואף מוכנים לעשות הרבה במישור זה.

עם זאת, יש נושאים שהחקלאים לא התייחסו אליהם כלל, כגון שימור אנרגיה, שימוש באנרגיה מדלק מחצבים (מתכלה), מעבר להתבססות על משאבים מתחדשים (רוח, שמש), הפחתת פליטה של גזי חממה, שימור המערכת האקולוגית, מחזורי חנקן ומים ומושגים כגון מִדְרָך (footprint) הפחמן או מִדְרָך המימן, השגורים בשיח הקיימות. היעדר ההתייחסות מצביע על כך שהחקלאים אינם מודעים לחשיבותם הסביבתית של נושאים אלו.

החוקרים הציעו להכניס את החקלאות בישראל להסדר ציבורי הוגן של אספקת מזון בריא וזמין לכול, ולהגדיר את החקלאים כאחראים על מערכת אגרו-אקולוגית המספקת לכלל הציבור מוצרים ושירותים חיוניים, כגון מים, אדמה, נוף, אנרגיה ומגוון ביולוגי. גישה זו של חקלאות בת-קיימה צוברת כיום תאוצה משמעותית בעולם נוכח השאיפה לקדם ביטחון תזונתי עולמי באופן שאינו פוגע במארג החיים על כדור הארץ. יישומה יצריך פתרונות יצירתיים, שיכללו פיתוח שיטות לעיבוד ולייצור, לצד פתרונות מערכתיים שיטתיים ועקביים ושינוי תודעתי.

מה ניתן לעשות?

החוקרים מציעים מכלול צעדים שעשויים לקדם שינוי זה:  

  1. פיתוח ערוצי למידה מרכזיים להנגשת מידע סביבתי והדרכה לענפי החקלאות השונים במסגרת המשרדים והארגונים הקיימים.
  2. תמיכה בחקלאים "סוכני שינוי", שמוכנים לנסות חידושים סביבתיים ולקדם רעיונות סביבתיים כך שיהפכו לנחלת הכלל.  
  3. הענקת תמריץ כספי לחקלאות הסביבתית במטרה להגדיל במידה משמעותית את המצטרפים למעגל הסביבתי.

הענקת תמריץ כספי לחקלאות הסביבתית במטרה להגדיל במידה משמעותית את המצטרפים למעגל הסביבתי.


מקורות ומידע נוסף

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2014. בנדס-יעקב, א., דוניץ, ד., ברמניס, ע., גלמן, א. עמדות חקלאים על עשייה סביבתית.

מחקר יישומי