הטבלה הבאה מציגה השוואה בינלאומית של הממשקים שזוהו במסגרת עבודה זו, מידת חוזק הראיות לתרומתם למגוון ביולוגי במחקרים שנערכו באזור הים תיכון ומידת חוזק הראיות לתרומתם למגוון ביולוגי במחקרים שנערכו בצפון אירופה (על בסיס הממצאים מפרויקט conservation evidence). ניתן לראות כי בחלק מהממשקים אין התאמה בין הממצאים מאזורי אקלים ים תיכוניים לממצאים מצפון אירופה.

השוואה בינלאומית- חוזק ההוכחה לתרומת ממשקים חקלאיים לשימור מגוון ביולוגי. מידע נוסף על הממשקים ומאפייני החקלאות שנבדקו מופיע ב"כ

מספר סידורי

ממשק

חוזק ההוכחה לתרומת הממשק- אזורים ים תיכוניים (מקור: המחקר הנוכחי)

הגדרת הממשק במסגרת הפרויקט conservation evidence

חוזק ההוכחה לתרומת הממשק- צפון אירופה (מקור:conservation evidence)

1

צמחיית כיסוי בין השורות במטע

חזקה

 

Grow cover crops beneath the main crop (living mulches) or between crop rows

Likely to be Beneficial

2

שמירת כתמים טבעיים במרחב חקלאי

חזקה

Maintain in-field elements such as field islands and rockpiles

No evidence found (no assessment)

3

משוכות חיות: עצים ושיחים

חזקה

Manage hedgerows to benefit wildlife

Beneficial

Plant new hedges

Unknown effectiveness (limited evidence)

4

ההקשר המרחבי - פסיפס נופי

חזקה

Increase the proportion of semi-natural habitat in the farmed landscape

Unknown effectiveness (limited evidence)

5

שולי שדות עם צמחייה עשבונית

בינונית

Create uncultivated margins around intensive arable or pasture fields

Beneficial

6

שמיטה ארוכת טווח set aside

בינונית

Provide or retain set-aside areas in farmland

Beneficial

7

צמצום עיבודים בקרקע, מינימום פליחה

בינונית

Reduce tillage

Beneficial

8

הדברה משולבת / הפחתת הדברה כימית

בינונית

Reduce fertilizer, pesticide or herbicide use generally

Beneficial

Restrict certain pesticides

Unknown effectiveness (limited evidence)

Make selective use of spring herbicides

No evidence found (no assessment)

9

מחזור זרעים

חלשה

Use crop rotation

Beneficial

10

השקיה או בעל

חלשה

אין התייחסות לממשק

 

11

דישון

חלשה

Reduce fertilizer, pesticide or herbicide use generally

Beneficial

12

שמירת גופי מים במרחב חקלאי

חלשה, בגלל מיעוט מחקרים

Manage ditches to benefit wildlife

Beneficial

13

השארת שלפים בשדה

חלשה, בגלל מיעוט מחקרים

Leave overwinter stubbles

Likely to be beneficial

14

גודל השדות

חלשה, בגלל מיעוט מחקרים

Reduce field size (or maintain small fields)

No evidence found

מקורות ומידע נוסף

ישראלי, ל. אמדור, ל. 2017. ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי המתאימים לישראל: ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים-תיכוני והמלצות לשמירה וטיפוח. המשרד להגנת הסביבה, מכון דש"א: המוזיאון לטבע ע"ש שטיינהרדט – המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי אוניברסיטת תל אביב.

להבין חקלאות אקולוגית