המטיילים בטרקטורונים וברכבי שטח הם בדרך כלל הגורמים הבעייתיים ביותר וגורמי החיכוך העיקריים בממשק בין מטיילים לשטחי החקלאות. הבעיה העיקרית אינה נוגעת למטיילים בטרקטורונים המושכרים, שכן מפעילי  עסקי ההשכרה מודעים למגבלות ומכבדים את הפעילות החקלאית. הבעיה העיקרית נוגעת לבעלים פרטיים של טרקטורונים ולמטיילים ברכב שטח שאינם מכבדים את הפעילות החקלאית.  

המאפיינים העיקריים של הממשק בין מטיילים ברכבי שטח לשטחים החקלאיים:

  • רמיסת השטח החקלאי (בעיקר גידולי שדה, אך גם כרמים ומטעים) עקב ירידה משבילים וכניסה לשדות.
  • גניבת תוצרת חקלאית וציוד חקלאי.
  • פריצת דרכים הנחסמות על ידי החקלאים.
  • השלכת פסולת, בהיקף נרחב יחסית להולכי רגל.
  • עם זאת, רוכבי טרקטורונים ורכבי השטח מהווים גורם חשוב בסל שירותי התיירות הכפרית.

כדי לצמצם את העימותים שפורטו לעיל, יש לייעד לטרקטורונים ולרכבי השטח מקום מוגדר כדי שלא ייכנסו לשטחים מעובדים ויש לייצר עבורם אתרים מוסדרים לרכיבה "פרועה".  

מקור: ilan sharif, Flickr

מקור: ilan sharif, Flickr

מעובד מתוך

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2014. האן, א., אמדור, ל., געש, ע., רמון, א. מִמְשק שבילים ודַרכי מטיילים בשטחים חקלאיים.

הדוח המלא באתר מכון דש"א - http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Trails.pdf

מחקר יישומי