חרקים מאביקים, ובמיוחד דבורת הדבש, מספקים שירותי האבקה הכרחיים לצמחיית הבר באזורים טבעיים, לגידולי שדה וגן ולמטעים. לכן, הדיווחים על פגיעה באוכלוסיות המאביקים, ובעיקר על תופעת התמוטטות כוורות של דבורי דבש (CCD -  Colony Collapse Disorder) מדאיגים מאוד.

במחקר שהתקיים בשלושה אתרים בישראל: מכוורת צריפין (אתר המייצג אזור חקלאי במרכז הארץ,  ברובו מטעים), אזור לכיש (המייצג את אזור השפלה ובו מטעים וגידול מרכזי של גפנים) ואזור גילת (המייצג את אזור צפון הנגב ובו מטעים ושדות של גידולי שדה) נבדקה השפעת ההדברה על מצב הדבורים. במחקר נמצאה שורה ארוכה של חומרי הדברה מסוגים שונים בדבורים ובמוצרי כוורת.

קוטלי חרקים

בכל שלושת האתרים נמצאו שאריות קוטלי חרקים בדבורים, בחלק מהמקרים הייתה לכך השפעה קטלנית. חשוב לציין שגם חשיפה כרונית לרמה תת-קטלנית עלולה לגרום לפגיעה פיזיולוגית בדבורים ולשיבוש בתפקוד הכוורת. קוטלי החרקים הניאוניקוטינואידיים ידועים ברעילותם הגבוהה לדבורים, ולכן ישנה מגמה להגביל את השימוש בהם בקהילייה האירופית. לאחרונה אף נאסר להשתמש בחומרים אלו במדינות האיחוד האירופי, בשלב זה לשנתיים.

קוטלי פטריות

עד לאחרונה היה מקובל לחשוב שחומרים קוטלי פטריות אינם מזיקים לדבורים, אולם מחקרים חדשים מראים שעלולה להיות להם השפעה סינרגיסטית שלילית על ההתנהגות ועל המערכת החיסונית של אוכלוסיית הכוורת. השפעה זו עלולה להיות כרונית ואינה בהכרח מיידית. במחקר נמצאו שאריות של קוטלי פטריות בדבורים מתות ובדבורים חיות. 

קוטלי עשבים

בחלק מהמקרים נמצאו קוטלי עשבים בדבורים בלכיש ובגילת. מקובל לחשוב שלחומרים אלו אין כל השפעה רעילה על הדבורים, אולם השפעתם של קוטלי העשבים עלולה להיות עקיפה ולהתבטא בפגיעה אפשרית ברבגוניות אוכלוסיית המינים של צמחי הבר שהדבורים מבקרות בהם לצורך איסוף מזון. במחקר נמצאו שאריות של קוטלי עשבים חורפיים ושל חומרים המשמשים להכנת שטחי מזרע לקראת עונת האביב/קיץ (דיורון ובנטאזון), באבקת פרחים בלכיש ובגילת. לאחרונה נערכו כמה מחקרים המצביעים על האפשרות שקוטלי עשבים פוגעים בדבורים פגיעה פיזיולוגית ישירה וכך משפיעים על התנהגותן, וכן על האפשרות שרכיבים אינרטיים משפיעים על הרעילות לדבורים. 

שאריות חומרי הדברה בדבש

מספר המקרים המועט שבהם נמצאו חומרי הדברה, ומספרם הנמוך של חומרי ההדברה שנמצאו באבקת הפרחים ובדבש במחקר זה, אינם עולים בקנה אחד עם התוצאות שהתקבלו בסקרים שונים (שנערכו בארה”ב, צרפת, ספרד, פולין, יוון והודו), אשר בוצעו לצורך איתור חומרי הדברה בכוורות דבורים. בסקרים אלו נמצאו 161  חומרי הדברה שונים בכוורות, ויותר ממחציתם נמצאו בדבש ובאבקת פרחים. נראה כי השוני נובע, בין היתר, מהיקף הסקרים, מתנאי הסביבה השונים ומסוגי הצמחים השונים.

שאריות חומרי הדברה בסביבת הכוורת

בצריפין נמצאו קוטלי חרקים וקוטלי פטריות. הממצא הבולט ביותר היה ריכוז גבוה מאוד של קוטל החרקים והאקריות אמיטרז. אמנם החומר משמש גם להדברת אקרית הוורואה בתוך הכוורת ונחשב לבטוח יחסית לדבורים, אולם יש דיווחים על הצורך לשקול מחדש את השימוש בו, שכן מטבוליט משני שלו ,DMPF, עלול להיות רעיל מפני שהוא מגביר את רעילותם של חומרים פירתרואידיים. בנוסף, באבק שנאסף ליד הכוורות בצריפין זוהה קוטל החרקים פיריפרוקסיפן (pyriproxyfen) , המיועד להדברת כנימות בפרדסים ובמטעים. אזור צריפין עשיר במטעים, ובתרשים שושנת הרוחות של עונת הסתיו באזור זה אפשר לראות שמשבי הרוח מגיעים בעיקר מצפון, מאזורים חקלאיים של מושבי הסביבה. גם בדגימות האבק מלכיש ומגילת נמצאו שאריות חומרי הדברה מסוגים שונים בסתיו ובחורף. מעניין לציין שנמצאו שאריות של החומרDDE , שהוא תוצר פירוק שאריתי יציב של קוטל החרקיםDDT , שיצא מכלל שימוש לפני שנים רבות. בלכיש, תרשים שושנת הרוחות של עונת הסתיו מצביע על כך שהמשבים מגיעים בעיקר מכיוון דרום-מזרח, ובמידה פחותה יותר מכיוון צפון-מערב. בגילת, הרוחות בסתיו מגיעות בעיקר מדרום-מזרח ומצפון-מערב. הימצאותן של שאריות  DDE מלמדת על תפקידו של האבק בנשיאת מזהמים שונים. באופן כללי אפשר להצביע על האבק, הן ממקור חקלאי-אנתרופוגני והן ממקור גלובלי-סופתי, כווקטור פוטנציאלי של חומרי הדברה ונגזרותיהם.

לסיכום

  1. מהמחקר עולה שאוכלוסיות דבורי הדבש עלולות להיחשף, בדרכים שונות וממקורות שונים, למספר רב של חומרי הדברה במהלך חיי הכוורת.
  2. חומרי ההדברה שנמצאו במחקר הנוכחי הם מקבוצות שונות ובעלי אופי פעולה שונה.
  3. פגיעת חומרי ההדברה יכולה להיות אקוטית ו/או כרונית, הן מחשיפה לרמה קטלנית שלהם והן מחשיפה לשילוב של כמה חומרים בריכוזים תת-קטלניים.
  4. ההשפעה השלילית של כמה חומרי הדברה הנמצאים באותו מקום יכולה להיות אדיטיבית ו/או סינרגיסטית – השערה המצריכה מעקב ומחקר נוספים.
  5. חשוב לחקור את ההשפעה שיש לנוכחות קוטלי עשבים בנפרד ובשילוב עם חומרי הדברה נוספים.

מקורות ומידע נוסף

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2015. שריג, ש., סורוקר, ו., סלבצקי, י., קמר, י., זידמן, א., ברקאי, ד., קנול, י. ניטור הזליגה של חומרי הדברה משדות חקלאיים לאזורים טבעיים שכנים.

מחקר יישומי