פריחת בר בשולי שדות ומטעים תורמת תרומה חשובה לתוצרת החקלאית ולשמירת טבע. פריחת הבר:

  • מעלה את פעילות המאביקים (דבורי דבש מסחריות ודבורי בר כאחת);
  • מחזקת את כוורות דבורי הדבש בשטח;
  • תורמת לתפקודם האקולוגי של השטחים החקלאיים כבתי גידול למאביקי בר.

תועלות אלה מצביעות על חשיבות השמירה על פריחת בר בשולי שטחים חקלאיים, הן מטעמים חקלאיים והן מטעמים אקולוגיים. למרות שבנוכחות פריחת בר יחס המשקל של צמידות השקד מכלל משקל הצמידות היה נמוך בעצים בקרבת פריחת בר בהשוואה לעצים הרחוקים ממנה, מבחינה כמותית (משקל אבקה נאספת), סך משקלן היה גבוה בכוורות הסמוכות לפריחת בר בהשוואה לכוורות הרחוקות. מכאן שפריחת הבר מועילה גם בהקשר זה.

הגורמים החשובים בקביעת פעילות הדבורים הם נוכחות של פריחת בר סמוכה והמועד (שעה ועונה). ברור שגורמים אלה כרוכים זה בזה (כמות פריחת הבר והרכבה משתנים לאורך הזמן), אולם עבור הגידולים שנבחנו ההשפעה המיטיבה של פריחת הבר נמשכה לאורך כל העונה. סביר להניח שמקורה של ההשפעה המיטיבה של פריחת הבר בגיוון שהיא מספקת במקורות השיחור בהשוואה לגידול החקלאי. גיוון זה יכול לתרום לחיזוק כוורות דבורי הדבש ולמשיכת מגוון רחב יותר של מאביקי בר. השטח שבו צומחים פרחי הבר יכול לספק גם מקומות קינון אפשריים ליצורים שמקננים בקרקע.

ההבדלים בתוך בית הגידול החקלאי (מיקרו בית-גידול) משפיעים על תפקודו כבית גידול למיני בר ועל תרומתו לשמירת המגוון. העושר והשפע הגבוהים יותר של דבורי בר בשוליים הסמוכים לצמחיית בר מראה כי תכנון נכון של שטחי חקלאות והקפדה על השארת שטחים לא מעובדים בשוליים יכולה לתרום רבות להעלאת המגוון הביולוגי ולאספקת שירותי האבקה לגידולים. בשוליים הרחוקים מפריחת בר נמצאו רק דבורי בר אשר ידועות כבעלות קשר לשטחי חקלאות, כלומר, משגשגות בשטחים חקלאיים אינטנסיביים, ואילו בשוליים הסמוכים לפריחת הבר נמצאו גם סוגים האופייניים לשטחים שאינם חקלאיים.


מקורות ומידע נוסף

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2011. גולן, א., מנדליק, י. השפעתה של פריחת בר בשולי שטחים חקלאיים על דגמי מגוון ועל פעילות האבקה של דבורי דבש ודבורי בר.

מחקר יישומי