במדינות שונות בעולם פותחו מנגנוני מדיניות מורכבים המעגנים את הזכויות והחובות הכרוכות בטיול בשטחים חקלאיים. הסדרה מסוג זה אופיינית למקומות שבהם הקרקע פרטית וזכויות הציבור להלך בה נדרשות להסדרה חוקית ופורמלית. 

הדוגמה המפותחת ביותר לכך היא החוק 2000 Countryside and Rights of Way Act, שחוקק באנגליה. חוק זה הוא העדכני ביותר בשורה של חוקים שמטרתם לאפשר לאנשים שאינם בעלי קרקעות לטייל וליהנות מהמרחב הכפרי ומשטחי החקלאות. החוק מאפשר ומחייב סימון שבילים ציבוריים במדרג של היררכיות, מאפשר לציבור לדרוש הגדרה של נתיבים מסוימים כשבילים ציבוריים על בסיס זכויות היסטוריות ומעניק הרשאות זמניות לציבור לעבור בשטחים חקלאיים. מתוקף החוק הוקמו "ועדות נגישות מקומיות", שמטרתן לייעץ לרשויות המקומיות בדבר שיפור הנגישות של הציבור למרחב הכפרי, למטרות נופש בחיק הטבע והנאה מהמרחב. 

אחד הסודות להפעלה נכונה של שביל טיול בשטח החקלאי היא הגדרה, הבנה והבחנה בין תחומי האחריות של כל הצדדים המעורבים בנושא – בעלי הקרקע, הרשויות והמטיילים. לדוגמה, באנגליה נחלקים תחומי האחריות כמפורט להלן.  

בעלי הקרקע אחראים על:

 • תחזוקת השערים לאורך השביל (שהם רכושו של החקלאי; הרשויות עשויות לעזור במימון התחזוקה)
 • גיזום שיחים ועצים לאורך השביל
 • תחזוקת גשרים קטנים לאורך תעלות ניקוז החוצות את השביל
 • שחזור מצעי השבילים העוברים באמצע שדות, לאחר חריש
 • אי חסימת השבילים
 • הימנעות מחרישת שבילים העוברים בצדי השדות
 • הרחקת שוורים תוקפניים משדות הסמוכים לשבילים
 • הימנעות משילוט המציג מידע שגוי
 • שמירה על שילוט השביל 

הרשויות המקומיות אחראיות על:

 • אי חסימת השבילים
 • שמירה על השבילים פנויים  מעשבייה
 • תיקון מצעי השביל
 • סיוע לבעלי הקרקע במימון תחזוקת השערים
 • תחזוקת גשרים גדולים יחסית
 • וידוא שבעלי הקרקע מקיימים את מה שבאחריותם

המטיילים אחראים על:

 • הליכה רק בשבילים מסומנים
 • ציות לקוד ההתנהגות במרחב הכפרי
 • שמירה על התנהגות כלבים, בפרט בסמוך לבעלי חיים במרעה

הסכמים בדבר הרשאות מעבר בשדות מפרטים בדרך כלל את תחומי האחריות של בעלי הקרקע, הרשויות והמטיילים (המיוצגים בדרך כלל על ידי ארגון ציבורי כלשהו), את הציפיות מכל הצדדים המעורבים, הבעלות על השביל ורכיבים לאורכו, קוד ההתנהגות המצופה מהמטיילים ועוד.


מעובד מתוך

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2014. האן, א., אמדור, ל., געש, ע., רמון, א. מִמְשק שבילים ודַרכי מטיילים בשטחים חקלאיים.

הדוח המלא באתר מכון דש"א - http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Trails.pdf

מחקר יישומי