האבקה על ידי דבורים חיונית ליצירת פירות וזרעים בגידולים חקלאיים רבים. בנוסף לדבורי דבש מסחריות, יש מינים רבים של דבורי בר היכולים לספק שירותי האבקה משמעותיים לגידולים חקלאיים.  כדי לקבל שירותי האבקה מרביים מדבורי הדבש ומדבורי הבר, חשוב להכיר את השפעת הממשק בשדה ובסביבתו על אוכלוסיות הדבורים ועל רמת פעילותן. אחד הגורמים המרכזיים המשפיעים על השפע ועל מגוון הדבורים ופעילותן הוא כמות משאבי השיחור בסביבה. בשטחים חקלאיים, צמחי בר הפורחים בשולי שדות ומטעים עשויים לחזק אוכלוסיות של דבורים באזור, אולם מנגד, עלולים גם להתחרות בגידולים החקלאיים על המאביקים.

ההשפעה של פריחת בר בשולי שטחים חקלאיים על המגוון ועל הפעילות של דבורי דבש ודבורי בר בשקדים ובחמניות נבחנה על ידי מדידת תדירויות הביקורים של דבורים וחרקים אחרים. בנוסף, בשקדים נאספו ונבחנו צמידות (גושי האבקה שנאספו) ובחמניות נלכדו וזוהו דבורי בר. 

בשקדים, תדירות הביקורים של דבורי הדבש וכן משקל הצמידות הכולל שנאסף היה גבוה באופן מובהק בחלקות הקרובות לפריחת הבר בהשוואה לחלקות הרחוקות. לעומת זאת, החלק היחסי של  צמידות השקד הייתה נמוכה יותר בקרבת פריחת הבר. בחמניות, תדירות הביקורים של דבורי הבר וכן מספר הפרטים וסוגי הדבורים היו גבוהים יותר בחלקות הקרובות לפריחת הבר בהשוואה לחלקות הרחוקות ממנה. הרכב הסוגים של דבורי הבר בשולי השדה הסמוכים לפריחת הבר היה שונה מאוד מההרכב בשוליים הרחוקים ממנה וכן מהרכב הסוגים באזור פריחת הבר.

על פי תוצאות המחקר נראה כי פריחת בר בשולי שדות ומטעים לא רק שאינה גורעת משירותי ההאבקה שמקבלים גידולי החקלאות, אלא אף מעלה את פעילות המאביקים (דבורי דבש מסחריות ודבורי בר כאחת) ואת חוזקן של כוורות דבורי הדבש בשטח. נוסף על כך, נוכחות פריחת הבר תורמת לתפקוד האקולוגי של השטחים החקלאיים כבתי גידול למאביקי בר. לכן יש חשיבות בשמירת כתמים לא מעובדים עם פריחת בר באזורים חקלאיים מסיבות חקלאיות ואקולוגיות כאחת.


מקורות ומידע נוסף

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2011. גולן, א., מנדליק, י. השפעתה של פריחת בר בשולי שטחים חקלאיים על דגמי מגוון ועל פעילות האבקה של דבורי דבש ודבורי בר.

מחקר יישומי