בשנים האחרונות חל צמצום בתשתיות החקלאיות בישראל: מספר המועסקים בחקלאות, ההון הגולמי וכמות מי ההשקיה ירדו. השטח המעובד הצטמצם מ-3.8 מיליון דונם בשנים 1975-1965 שהיו שנות השיא, ל-3.3 מיליון דונם בתחילת שנות ה-2000. חלק מהצטמצמות  נובע, כנראה, מבנייה ומנטישה (או אי עיבוד) של חלק מהשטח החקלאי. 

למרות הירידה בהיקפן של התשומות הבסיסיות, ערך התפוקה החקלאית גדל בצורה מרשימה - פי 3.2 בשנים 2004-1986. התוצרת שהופקה משטחי העיבוד באותה תקופה גדלה פי 1.7 בלבד, וההפרש טמון בעיקר בעליית המחירים, בהרכב הגידולים ובשיפור הטכנולוגיה. החקלאות במגזרים הרווחיים יותר נעשתה אינטנסיבית ואף אינטנסיבית מאוד. בחקלאות החממות המתרחבת, הייצור מתקיים בתנאי בקרה מלאה ודומה יותר לביו-תעשייה מאשר לחקלאות, והיבולים גדולים פי כמה מאשר בשדה הפתוח. גם השליטה במזיקים השתפרה. 


מקורות ומידע נוסף

זליגמן, נ. ולחמן, א. חקלאות בת-קיימא בסביבה משתנה. 2013. נקודת ח"ן.

מחקר יישומי