בארץ, המשרד להגנת הסביבה מפקח על תקינות החקלאות והסביבה ואמור להתריע על התדרדרות סביבתית שנובעת מפעילות חקלאית בעייתית.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר נוקט אמצעים לעודד חקלאות תקינה וידידותית לסביבה, תוך כדי אספקת תוצרת חקלאית באיכות גבוהה, שעומדת הן בתקנים חקלאיים וסביבתיים הן בתקנים בריאותיים מחמירים. ב- 2010 פרסם המשרד אסטרטגיה לפיתוח בר-קיימא במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, וב- 2012 החל לפעול במשרד האגף לאגרו-אקולוגיה וגידולי שדה, שאחת ממטרותיו היא קידום נושאים שישפרו את יחסי החקלאות והסביבה.


מקורות ומידע נוסף

מעובד מתוך: זליגמן, נ. ולחמן, א. חקלאות בת-קיימא בסביבה משתנה. 2013. נקודת ח"ן

להבין חקלאות אקולוגית