חקלאות אינטנסיבית של גידול יחיד (מונוקולטורה, monoculture) מעודדת בדרך כלל את אוכלוסיות המזיקים, בין השאר מכיוון שבשטחי הגידול חסרים משאבים הדרושים לפעילותם היעילה של אויביהם הטבעיים של המזיקים. החקלאות המודרנית האינטנסיבית ושיטות העיבוד הנלוות אליה הן גורם משמעותי בדלדול המגוון הביולוגי. 

פרוקי הרגליים רגישים בדרך כלל לשיטות העיבוד האינטנסיביות של חקלאות של גידול יחיד. כתוצאה מכך, הירידה ברמת ההדברה הביולוגית הטבעית מובילה לתלות הולכת וגדלה בחומרי הדברה סינתטיים, הרעילים לאדם ולסביבה. האתגר כיום הוא לשנות את בית הגידול החקלאי באופן שירחיב את שירותי המערכת החיוביים וימזער את השירותים השליליים.

פרוקי הרגליים מספקים מגוון שירותים במערכת האקולוגית: פירוק גללים וחומר אורגני, מתן שירותי האבקה, תפקיד מרכזי במארג המזון במערכת החקלאית-אקולוגית ואספקת שירותי הדברה ביולוגית של מזיקים ושל צמחייה המתחרה עם הגידול החקלאי. ערכם הכלכלי של שירותי המערכת האקולוגית המסופקים על ידי חרקים בארה”ב מוערך ב- 57 מיליארד דולר לשנה. מתוך סכום זה מוערכים שירותי ההדברה הביולוגית הטבעית על ידי חרקים בכ-4.5 מיליארד דולר לשנה. שימור מגוון מיני החרקים, גם בשטחי החקלאות האינטנסיבית, היא משימה בעלת ערך כלכלי מובהק, נוסף על חשיבותה האקולוגית.   


מקורות ומידע נוסף

מעובד מתוך: חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2014. קול, מ., שטרנברג, מ. צמחיית כיסוי ככלי לשימור המגוון הביולוגי: שקלול שירותי מערכת חיוביים ושליליים של פרוקי רגליים בפרדס. 

להבין חקלאות אקולוגית