מחקרים רבים ניסו לאמוד את ערכם הכלכלי של שטחים פתוחים. האומדן נעשה באמצעות כימות התוספת שהקִרבה לשטחים פתוחים מקנה לערכי נדל"ן. מחקרים המתייחסים באופן ספציפי לתרומה של נופים חקלאיים לערכי נדל"ן, בנפרד משטחים פתוחים או נופים טבעיים, הם נדירים יותר. 

ערכו של הנוף החקלאי עבור בתי מגורים הסמוכים אליו יכול להתבטא בשני אופנים: א. ערכם של נכסים הנמצאים במגזר הכפרי, ביישוב בעל אופי כפרי העטוף בנופים חקלאיים; ב. ערכם של נכסים הנמצאים בישובים עירוניים ובבנייה רוויה, אך פונים אל נוף חקלאי או סמוכים לשדות המעובדים.

מרבית המחקרים שנערכו בישראל ובארצות שונות בעולם, מצביעים על עלייה בערכם של נכסים עירוניים כתוצאה מקִרבה לערכי טבע ונוף. ערכן של דירות הנמצאות בקרבה לשטחים פתוחים איכותיים (כגון פארקים עירוניים נרחבים) או פונות לנופים אטרקטיביים (כגון חוף הים), גבוה במידה משמעותית מדירות דומות שאינן סמוכות לערכים כאלו.

נוצר מצב שבו קיומו של שטח חקלאי חשוב בראש ובראשונה דווקא לתושבי הערים, הנהנים ממעטפת פתוחה, ירוקה ואיכותית כל ימות השנה. ערך נכסיהם עולה בצורה משמעותית כתוצאה מקיומה של חקלאות בסביבתם הקרובה.

במחקרים שנערכו בארצות הברית, נמצא שערכן של דירות הסמוכות לפארקים עירוניים או לחגורת הירק שמסביב לעיר, גבוה בעשרות אחוזים מערכן של דירות דומות המרוחקות משטחים אלו. בבדיקת ערך הקרקעות סביב פארק עירוני נרחב בפילדלפיה נמצא שכ-33% מערך הנכסים יכול להיות מיוחס לקרבה לנוף פתוח. בבדיקות שנערכו בישראל נמצא שבדרך כלל מגיעה התוספת במחיר הדירה עבור גינה פרטית או נוף הנשקף מהחלון ל-10% עד 15% ממחיר הנכס.


מקורות ומידע נוסף

מעובד מתוך: קפלן, מ., רינגל, נ., אמדור, ל. חקלאות נופית – חקלאות בת קיימא. נקודת חן, 2011. 

 

להבין חקלאות אקולוגית