השטח החקלאי המסורתי מסייע בשימור מגוון המינים. הוא מקשר בתי גידול ומהווה בית גידול כשלעצמו. אולם, תרומתו המשמעותית ביותר מתקיימת באזור המפגש בינו לבין השטח הטבעי. באזור זה, המכונה בשפה המקצועית  Ecoton, מתקיימים מינים רבים יותר מאשר בשטח החקלאי, ואף יותר מאלה המתקיימים בשטח הטבעי. באזור המפגש נראים לעתים מינים נדירים, אשר חלקם ייחודיים לשוליים החקלאיים.

מחקר שנערך בישראל תומך בחשיבות החקלאות ואזור השוליים לשימור המגוון הביולוגי. במחקר נמצא כי סוג הגידול החקלאי ושיטת העיבוד החקלאי משפיעים על איכותו של אזור המפגש עם השטח הטבעי. למשל, אזור המגע בין מטעי זיתים לשטח הטבעי עשיר יותר במיני פרפרים בהשוואה לאזור המגע בין שדה חיטה לשטח טבעי. 


מקורות ומידע נוסף

מעובד מתוך: קפלן, מ., רינגל, נ., אמדור, ל. חקלאות נופית – חקלאות בת קיימא. נקודת חן, 2011.  

להבין חקלאות אקולוגית