במחקר ארוך טווח שנערך בשטחים פתוחים בצפון הנגב נמצא שלרעייה היו השפעות ברורות ומיידיות על חברת הצמחים ועל בית הגידול. צפיפות הצומח וכמותו ירדו עם הרעייה, ונִכּרו השפעות גם על הרכב חברת הצומח ועל מידת חשיפת הקרקע. אולם במדדים האקולוגיים המשמעותיים, כגון מגוון המינים, מינים דומיננטיים, פוריות הקרקע ומשק המים, לא נמצאו השפעות שליליות של הרעייה על המערכת האקולוגית.

במחקר תלת-שנתי שנערך בדרום הכרמל, בפארק רמת הנדיב, ובו נבדקה השפעתה של רעיית בקר על הרכב הצמחייה, נמצא שרעיית הבקר הביאה לירידה מסוימת בעושר המינים ובמגוון המינים (עד 20%), אך גם לעלייה בשכיחותם של מינים נמוכים ושרועים, גיאופיטים ומינים בעלי פריחה מוקדמת, המספיקים בדרך כלל להפיץ את זרעיהם לפני כניסת העדרים.


מעובד מתוך

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2009. צעדי, א., קמינצקי, ר., גוטרמן, י., קיגל, ח., לנדאו, י., וינוגרד, א., ברקאי, ד., יונתן, ר. השפעת רעיית צאן על צמיחה והפצה של צמחי הכלניות במישורי הלס בנגב הצפוני.

מחקר יישומי