עלייה באחוז החומר האורגני ובריכוז החנקן

זריעת הצומח העשבוני בכרם גרמה לעלייה באחוז החומר האורגני בקרקע וכן לעלייה בכמות החנקן האמוני בקרקע. שני ממצאים אלו מצביעים על כך שזריעה של צומח עשבוני, ואולי גם תוספת של צומח עשבוני ללא זריעה, מעלה את כמות הנוטריינטים בקרקע. ייתכן שבעזרת תוספת של צומח עשבוני בחלקת הגפן אפשר יהיה לחסוך בכמות הדשן הכימי שיש להוסיף לקרקע, וכך להפחית את עלויות החקלאי ולצמצם את הסיכון לנזק סביבתי, ובעיקר את הסיכון לזיהום מי התהום.

איכות הענבים

אחד המדדים החשובים ביותר לבדיקת הכדאיות של זריעת צמחי בר בכרם מסחרי הוא איכות הענבים. בעונת 2014 נמצאו הבדלים מובהקים במדדי האיכות של הענבים בין גפנים מחלקת הסוביניון בלנק שלידן נזרעו צמחים עשבוניים לבין גפנים שהיו בשטח שלא נזרע: האשכולות היו קטנים יותר ואחוז הסוכר באשכול היה גבוה יותר בשטחים שנזרעו. כלומר, הגפנים בשטחים שנזרעו ייצרו סוכר במהירות רבה יותר מאשר הגפנים האחרות, או שכמות המים בענבים הייתה קטנה יותר בשטחים הזרועים ביחס לשטחים הלא זרועים, ולכן ריכוז הסוכר בהם היה גבוה יותר. חוסר המים התבטא גם בהבדלים שנמצאו במשקל האשכולות. רמת סוכר גבוהה מדי פוגעת באיכות הענבים ובאיכות היין שאפשר לייצר מהם. לכן בוצרים את הענבים כשרמת הסוכר בהם מגיעה לרמה המאפשרת להפיק מהם יין בעל טעם משובח ואחוזי אלכוהול מדויקים.

ייתכן שממצאים אלו, המצביעים על עלייה מהירה יותר בריכוז הסוכר בענבים שבשטחים הזרועים, מלמדים על כך שהגפנים בשטחים הללו מתאימות את עצמן והענבים שלהן מבשילים מהר יותר. אם כך הדבר, הרי שבאמצעות זריעה והשקיה מתאימות אפשר לווסת את קצב הצמיחה ואת קצב הבשלת הענבים בכרם, ובכך לשלוט באורך העונה. אם הממצאים מייצגים את פעילות הגפנים ואת יחסי הגומלין בינן לבין הצומח העשבוני באופן כללי, הרי שבעזרת זריעה של צומח עשבוני אפשר לקצר את עונת הגידול בכרם ובכך להקטין את עלויות החקלאי. עדיין לא ברור אם ממצאים אלו תקפים רק לגבי צומח עשבוני מקומי, או שכל צומח עשבוני שיתפתח בכרם יגרום לתופעות הללו. איכות הענבים תיבדק גם בסוף עונת 2015 כדי לבחון אם השפעת העשבייה על איכות הענבים היא עקבית.

מגוון מיני צומח

כחלק מהמחויבות לשמירת המגוון הביולוגי, החליט היקב לשמר בתוך הכרם מסלעה טבעית ששטחה כשני דונמים. המספר הגדול ביותר של מיני צומח בכרם נמצא על המסלעה, והוא היה גבוה יותר אפילו ממספר המינים שמחוץ לכרם. ממצא זה מצביע על חשיבות המסלעה בשמירה על המגוון הביולוגי, לא רק בתוך הכרם אלא במרחב כולו. הסיבה למספר המינים הרב היא כנראה היעדר פעילות אנושית בשטח המסלעה. במרחבי הכרם מתקיימת פעילות חקלאית אינטנסיבית, שעד לחורף 2014 כללה גם ריסוס מלא נגד עשבייה, שמנע התפתחות של צומח עשבוני. מחוץ לכרם מתקיימת רעייה של בקר שיוצרת לחץ סלקטיבי על הצומח, ומינים שאינם יכולים לשרוד בלחץ הרעייה נעלמים מהשטח. לפיכך, ניכר שהמסלעה בתוך הכרם משמשת מעין אי שהשפעות האדם בו מזעריות, ולכן מתקיים בו שימור מרבי של מגוון הצומח.

פרוקי רגליים

בעונת 2014 נמצאו פרוקי רגליים רבים יותר בשטח המסלעה בהשוואה לשטחים המעובדים בכרם. המסלעה משכה את המספר הרב ביותר של צרעות טפיליות, אך גם את המספר הרב ביותר של פרוקי רגליים הרביבורים שעלולים להזיק לגפנים. אפשר לשער שמגוון הצומח הגבוה במסלעה תמך בפרוקי הרגליים בבית גידול זה. מספר הצרעות הרב במסלעה מצביע על כך שזהו בית הגידול המועדף עליהן. ייתכן שהצומח העשבוני השולט במסלעה, ביחד עם פונדקאים שונים כמו כנימות עש, הוא הסיבה לכך שבמסלעה יש יותר צרעות מאשר באזורים אחרים בכרם. השפעתם החקלאית של פרוקי הרגליים החיים במסלעה על הכרם אינה ברורה, מפני שבמסלעה נמצאו פרוקי רגליים מועילים ומזיקים כאחד. בנוסף, הפוטנציאל של פרוקי הרגליים לנדוד מהמסלעה לשטחים המעובדים אינו ידוע. כדי לבחון שאלה זו נדגמות בשנת 2015 נקודות במרחקים הולכים וגדלים מהמסלעה. מהתוצאות הראשוניות (אפריל 2015) עולה כי לפחות הצרעות הטפיליות מושפעות כנראה מהקרבה למסלעה, ומספרן פוחת ככל שמתרחקים ממנה.

מגמה נוספת שעולה מדגימת פרוקי הרגליים שנערכה בשנת 2014 היא עלייה במספר הצרעות הטפיליות בעשבייה הרב-שנתית שבין שורות הכרם, כתלות באחוז הכיסוי של הצמחים. דהיינו, הצרעות הטפיליות הגיבו באופן חיובי הן למגוון גבוה של מיני צומח (במסלעה) והן לאחוזי כיסוי גבוהים של עשבוניים רב-שנתיים רודרליים (בין שורות הכרם). בפרוקי רגליים הרביבורים, לעומת זאת, לא נמצא קשר ברור בין מספר הפרטים שנדגמו לבין אחוזי הכיסוי של רב-שנתיים בין השורות. אם כך, ייתכן שהעשבוניים הרב-שנתיים מועילים לצרעות הטפיליות, אך לא למזיקי הכרם הפוטנציאליים. תוצאות ראשוניות מ-2015 (אפריל) מרמזות על תופעה דומה. בניתוח הנתונים של עונת 2015 כולה תבדק לעומק תופעה זאת.

שתי הקבוצות העיקריות של פרוקי רגליים מועילים שנדגמו היו צרעות טפיליות ועכבישים, שהם אויבים טבעיים של מזיקים חקלאיים. אלה הראו דגמי תפוצה משלימים בזמן ובמרחב: העכבישים נמצאו בשטחים טבעיים מחוץ לכרם בתחילת הקיץ. בהמשך הקיץ חלה הצטמצמות באוכלוסיית העכבישים, אולי כתוצאה מרעיית בקר שפגעה בצמחייה מחוץ לכרם. הצרעות הטפיליות, לעומת זאת, נמצאו בעיקר בשטח המסלעה הטבעי שבתוך הכרם בסוף עונת הגידול. ממצאים אלה תומכים בחשיבות השימור של שטחים טבעיים ושל צומח מגוון בתוך הכרם ובסביבתו.


מקורות ומידע נוסף

מעובד מתוך: יום עיון נקודת ח"ן 2015. רוזנפלד, א., קיסר, ת., שפירא, ע., אשל, ג., הרכבי, ע., רוטשילד, א., אקרמן, מ. כרמים התומכים במגוון הביולוגי. 

רוזנפלד, א. ואבישר ע. 2012 . עורך, א. רוטשילד. יין תומך מגוון ביולוגי. סקר ספרות והמלצות ראשוניות למימוש בישראל. החברה להגנת הטבע / הקרן לסביבה ירוקה / . ECOLO-GIS. אוחזר 1.1.2016

מחקר יישומי