כאשר באים לפתח ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי, יש לענות על ארבע שאלות מרכזיות:

  1. באלו מינים מהטבע מעוניינים לתמוך?
  2. מה הם הגורמים המגבילים את קיומם של מינים אלו בשטחים חקלאיים?
  3. מה הם הממשקים שיכולים להתמודד ולצמצם את הגורמים המגבילים הללו?
  4. מה הם השטחים הנדרשים, תחת הממשקים הרצויים, כדי לתמוך במיני המטרה? 

נקודות נוספות שראוי להתייחס אליהן:

  • חשוב להבחין בין מה שקורה בחלקה החקלאית עצמה לתפקיד המרחבי-אזורי של החקלאות. לחקלאות יש תרומה מרחבית לשימור מגוון ביולוגי מעצם היות השטח פתוח, ומהווה מסדרון אקולוגי.
  • פעולות חקלאיות מסוימות יכולות להשפיע בתאי שטח אחרים, מחוץ לחלקה בה הן מתבצעות. למשל, חומרי דשן יכולים לדלוף מהחלקה החקלאית, להגיע לתאי שטח אחרים ושם לגרום להשפעות על מגוון ביולוגי.
  • השטחים החקלאיים אינם מתקיימים ב"בועה", אלא ישנה אינטראקציה מתמדת בין השטח החקלאי לבין המרחב הסובב אותו והשטחים הטבעיים בקרבתו. ישנה תנועה מתמדת של בעלי חיים מהבר בין שטחים חקלאיים ושטחים טבעיים, ואינטראקציה זו הינה אחד המקורות למגוון הביולוגי בשטחים החקלאיים. מאידך, ישנן גם השפעות שוליים של שטחים חקלאיים על השטחים הטבעיים סביבם, כגון: תוספת מזון לאוכלוסיות בעלי חיים, זיהום מים וקרקע שעלולים לפגוע בבריאות החי והצומח, דריסת בעלי חיים על ידי מכונות חקלאיות והתרבות מינים מלווי-אדם ומינים פולשים שעלולים לדחוק את רגליהם של מינים מקומיים.
  • שטחים חקלאיים, מעבר לתפקידיהם האקולוגיים, מהווים מקור לתפוקת מזון וגם לפרנסת החקלאי ומשפחתו. להיבטי ממשק חקלאי יש השלכות על היבולים החקלאיים ועל רווחיות המשקים.
  • לממשקים חקלאיים יש השפעות על סוגיות סביבתיות רבות נוספות, מעבר למגוון ביולוגי. לדוגמה, שינוי ממשק עיבוד הקרקע משפיע על שימור משאבי קרקע, ומניעת סחף ולכן באופן עקיף גם על מגוון ביולוגי. 

מקורות ומידע נוסף

ישראלי, ל. אמדור, ל. 2017. ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי המתאימים לישראל: ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים-תיכוני והמלצות לשמירה וטיפוח. המשרד להגנת הסביבה, מכון דש"א: המוזיאון לטבע ע"ש שטיינהרדט – המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי אוניברסיטת תל אביב.

להבין חקלאות אקולוגית