בשנים האחרונות נבנה בישראל בסיס ידע מדעי בנושאים הקשורים למגוון ביולוגי וחקלאות.

בין מוקדי ייצור הידע המרכזיים:

  • משרד החקלאות, שמימן בשנים האחרונות מחקרים רבים בנושאי חקלאות ואקולוגיה;
  • קרן נקודת ח"ן, המממנת מחקרים בנושאים הקשורים בערכי טבע וחקלאות;
  • המארג המפעיל פרויקט לניטור מגוון ביולוגי בשטחים חקלאיים במימון משותף של משרד החקלאות, ומערך ניטור בו נבחנות, בין היתר, השפעות שוליים של שטחים חקלאים על המגוון הביולוגי בסביבתם הקרובה.

חלק מעבודות המחקר שנערכו בישראל בדקו את ההשפעות של ענפי חקלאות שונים על קבוצות טקסונומיות שונות. עבודות אחרות הינן כלליות, ונועדו, לדוגמא, לבדוק באופן השוואתי את הערך של ענפי חקלאות שונים לקישוריות המגוון הביולוגי במרחב, למסדרונות אקולוגיים, ונושאי רוחב נוספים.

תוצאות המחקרים שנערכו בישראל נסקרו בדו"ח . 'ממשקים תומכי מגוון ביולוגי בחקלאות הצמחית המתאימים לישראל: ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים תיכוני והמלצות לשמירה ולטיפוח', ומוצגים בפירוט בנספחים לדו"ח זה. מחקר זה מוסיף נדבך לשיח המתרחב בנושא, בהיבט של סקירה שיטתית של ממשקים ופעולות תומכות מגוון ביולוגי בשטחים חקלאיים.

מקורות ומידע נוסף

ישראלי, ל. אמדור, ל. 2017. ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי המתאימים לישראל: ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים-תיכוני והמלצות לשמירה וטיפוח. המשרד להגנת הסביבה, מכון דש"א: המוזיאון לטבע ע"ש שטיינהרדט – המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי אוניברסיטת תל אביב.

סקוטלסקי, אורית. 2009. מסדרונות אקולוגיים באזורים חקלאיים: עקרונות לתכנון ולממשק חקלאי. ללא מקום : קרן נקודת ח"ן

דולב, עמית, ואחרים. 2011. שטחים חקלאיים כתשתי לתפוצת אורגניזמים: מהו הערך של ענפי החקלאות השונים לקישוריות המגוון הביולוגי במרחב? רמת הנדיב : נקודת ח"ן, 2011.

להבין חקלאות אקולוגית