המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף פעולה עם אנשי מקצוע במשרד החקלאות, פועל (נכון לשנת 2017) להכנת תכנית פעולה לשמירה על המגוון הביולוגי בישראל. במסגרת תכנית זו ישנו רצון להטמיע שיקולים של שמירה על מגוון ביולוגי בממשק השטחים החקלאיים, במיוחד בשטחים חקלאיים הסמוכים לאזורים רגישים אקולוגית, כאלו הנמצאים במערכות אקולוגיות רגישות או ייחודיות,  או הנמצאים באזורים בעלי חשיבות מרחבית לשמירה על המגוון הביולוגי (כגון במסדרונות ארציים). בין היתר, יש רצון להביא לכך כי קרקעות חקלאיות ינוהלו בצורה הלוקחת בחשבון גם שיקולים של שמירה על המגוון הביולוגי שבתוך הקרקע , צמצום קונפליקטים בין שטחי חקלאות וחיות בר וצמצום נזקי מינים מתפרצים למערכות אקולוגיות ולחקלאות. בנוסף, יש רצון להטמיע שיקולים של שמירה על מגוון ביולוגי בעת מתן תמיכות בחקלאות, וכן כלים לשיפור תפקודם האקולוגי של שטחים חקלאיים הנמצאים במסדרונות אקולוגיים. המשרד להגנת הסביבה שותף לקבוצת העבודה של ה-OECD בנושאי מגוון ביולוגי ומים (WPBWE). אחד משני נושאי המיקוד המרכזיים של הקבוצה ל-2017-2018 הוא הקשרים בין חקלאות ומגוון ביולוגי, כפי שהוסכם במפגש שרי איכות הסביבה של ה-OECD (נכון לספטמבר 2016). בין היתר עוסקת הקבוצה בנושאים: חומרי הדברה, אינטנסיפיקציה של החקלאות, מינים פולשים ועוד.

חשיבותה של חקלאות בת קיימא לשמירה על מגוון ביולוגי מעוגנת בתכנית האסטרטגית למימוש אמנת המגוון הביולוגי (Convention on Biological Diversity, 1994). התכנית האסטרטגית, שאומצה בועידת אייצ'י ביפן (אוקטובר 2010), מפרטת יעדים לשמירה על המגוון הביולוגי העולמי. בין היתר קובעת התכנית כי עד שנת 2020 שטחי החקלאות ינוהלו באופן בר קיימא, המאפשר שמירה של המגוון הביולוגי.

בישראל, במסגרת התכנית הלאומית למגוון ביולוגי (המשרד להגנת הסביבה, 2010) נקבעו המלצות שונות הקשורות לשטחי חקלאות: טיפול במינים מתפרצים באמצעות סילוק מתאים של פסולת חקלאית ממקור צמחי וממשקי בעלי חיים; טיפול מתאים בנזקי בעלי חיים מהבר לחקלאות; הקמת קרן לטיפול בנזקי חיות בר הנגרמים לחקלאות; בדיקות כלכליות מקיפות, כולל התייחסות לעלויות ותועלות חיצוניות במקרים של התמרת שטחים טבעיים לחקלאיים; תמריצים כלכליים למניעת הזנחה של קרקע חקלאית, ולשמירה על מגוון ביולוגי בשטחים חקלאיים; עידוד לתיירות חקלאית-אקולוגית המתבססת על מאפיינים מקומיים ייחודיים כגון מרעה בחורש, כרמים ויקבים; והכנת תכנית אב ארוכת טווח לחקלאות, שתגדיר יעדים לשימור משאבי מים טבעיים, משאבי קרקע, וצמצום הפגיעה במגוון ביולוגי באגנים חקלאיים שונים. בתכנית הלאומית למגוון ביולוגי נאמר כי קשרי הגומלין בין חקלאות לסביבה הטבעית הינם מורכבים, ובישראל חסר ידע מדעי בנושא.

במסגרת האסטרטגיה לפיתוח בר קיימא במשרד החקלאות נקבע כי יש לגבש דרכי פעולה לעידוד חקלאות אקולוגית ופיתוח ממשקים ראויים בין החקלאות לסביבה, למרחב הכפרי ולישובים; לקדם את השמירה על המגוון הביולוגי בשטחים חקלאיים וימיים, באמצעות מחקר אקולוגי- חקלאי ותמיכות כלכליות; ולשקול הרחבת פעילות הקרן לנזקי טבע, המבטחת שטחים חקלאיים נגד נזקי טבע לתשלום פיצויים לחקלאים על נזקי בעלי חיים. כמו כן נאמר כי יש לתת דגש לענף חקלאות המים (גידול דגים) כבסיס לשמירה ואף הגדלה של מגוון מיני העופות וחיות מים אחרות, חלקן בסכנת הכחדה; וכי יש לקדם תכניות לשמורות ימיות לשם שמירה על אוכלוסיות דגים.

ראוי לציין כי בשנים האחרונות נעשים מאמצים רבים של משרד החקלאות לעבור לממשקים תומכי סביבה בנושאים כגון הפחתת השימוש בחומרי הדברה כימיים, סניטציה (התורמת רבות למיתון הקונפליקטים בין חקלאות וסביבה), טיפול בפסולת חקלאית וצמצום נזקי בעלי חיים לחקלאות. חומרי הדברה כימיים רבים יצאו משימוש, ואחרים מאבדים מיעילותם, וכתוצאה מכך חקלאים רבים מאמצים אמצעים בעלי סיכון מופחת לאדם ולסביבה. כמו כן ישנה תמיכה כלכלית ציבורית לעיבודים משמרי קרקע, שמירה של שטחים פתוחים באמצעות תמריצים למרעה, תמיכה במחזור חומר אורגני בחקלאות ועוד. במשרד החקלאות (שה"מ) הוקם אגף לאגרו-אקולוגיה המקדם את נושאי החקלאות הסביבתית.


מקורות ומידע נוסף

ישראלי, ל. אמדור, ל. 2017. ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי המתאימים לישראל: ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים-תיכוני והמלצות לשמירה וטיפוח. המשרד להגנת הסביבה, מכון דש"א: המוזיאון לטבע ע"ש שטיינהרדט – המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי אוניברסיטת תל אביב.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר. 2010. אסטרטגיה לפיתוח בר קיימא במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. בית דגן : משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 2010.

OECD. 2015. Fostering green growth in agriculture: the role of training, advisoty services and extension initiatives. ללא מקום : OECD, 2015.

Convention on Biological Diversity. 2016. Aichi Biodiversity Targets. Convention on Biological Diversity. [מקוון] 2016. [צוטט: 23 11 2016.] https://www.cbd.int/sp/targets/.

המשרד להגנת הסביבה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

להבין חקלאות אקולוגית