מודל LARCH הוא מודל שמשלב מידע אקולוגי על מינים ועל כתמי רשת בתי הגידול שבה הם מתקיימים, ומספק תחזית על מידת עמידותם של המינים במרחב הנבדק. המודל מציע לבנות "פרופילי מינים" (ecoprofiles) לקבוצות של מינים שחולקים דמיון מבחינת המרחק בין הכתמים ביחס למרחק השיחור וההפצה, וכן מבחינת גודל כתמי הרשת האקולוגית ביחס לכושר הנשיאה של המין בבית הגידול. הדמיון בין המינים כולל את סוג המערכת האקולוגית המיטבית עבורם, צרכיהם מבחינת מאפייני השטח ומרחקי השיחור וההפצה שלהם. 

בעבודה שהשתמשה במודל בישראל, נבחרו ארבעה מיני מפתח המייצגים משרעת של מינים השונים זה מזה בגודל הרשתות האקולוגיות שלהם במרחב, והידועים מהספרות בתור מינים האופייניים לשטחי בתות ורגישים לקיטוע: 

  1. החיפושית Daliognatha crenatha ממשפחת השחרוריתיים נבחרה כמין מודל קטן. נמצאו הבדלים מובהקים בשפע החיפושיות הממוצע למלכודת בין השטחים הטבעיים לשטחים החקלאיים.
  2. צב היבשה (Testudo graeca)  חי בשטחים פתוחים של בתות עם העדפה לצומח עשבוני. נתונים על צב היבשה נלקחו מהספרות וממומחים.
  3. סבכי שחור-ראש (Sylvia melanocephala) – נתונים לגביו נלקחו נתונים מהספרות ובנוסף נערך סקר שדה כדי להעריך את צפיפותו של סבכי שחור הראש באזור המחקר.
  4. צבי ארץ ישראלי (Gazella gazella gazelle) - הונתונים עליו נלקחו מהספרות וממומחים.

מקורות ומידע נוסף

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2011. ברנשטיין, א. הערכה ותכנון של מסדרונות אקולוגים על בסיס ניתוח מערכתי של מדדים סביבתיים והערכת דגמים של מגוון מינים.

מחקר יישומי