אגן נחל פולג ממוקם באזור השרון שבלב הארץ, אזור הנתון ללחצי פיתוח כבדים, והוא מייצג אזור מורכב שפועלים בו בעלי עניין רבים, פרטיים ומוסדיים, שהאינטרסים שלהם מגוונים ולעתים אף מנוגדים זה לזה. כמו כן, קיימות באגן בעיות המאפיינות אגני נחלים רבים, כגון הצפות תכופות, סחף קרקע וזיהום של מי נחל ומי ים. חלק גדול מבעיות אלה מקורן בשטחים החקלאיים המשתרעים על פני חלק ניכר משטחו של אגן נחל פולג. מגוון התופעות ובעלי העניין המעורבים במרחב הופכים את סוגיית ניהולו של אגן הנחל לעניין מורכב. הישנותן התכופה של הבעיות הללו מעידה כי טרם נמצא פתרון מספק לניהול המרחב האגני.

המרחב של אגן נחל פולג משתרע על פני שטח של 135 קמ”ר. השטח המנוקז הוא שטח מישורי-גבעי המתנשא עד לגובה של 90 מטר מעל פני הים. הקרקע באזור היא ברובה קרקע קלה מסוג חמרה (סיין-חולי) וקרקעות אלוביאליות לאורך ערוצי הנחלים ובאזורי פשט ההצפה. גאויות נצפות באופן תדיר בעונת החורף בלבד, ולא מתקיימת זרימת בסיס בערוצי הנחל. מבחינה מוניציפאלית, מרבית השטח הוא בעל אופי כפרי, והוא נמצא בתחומן של שלוש מועצות אזוריות: חוף השרון, דרום השרון ולב השרון. שאר השטח נמצא בחלקים מתחומי השיפוט של יישובים עירוניים: נתניה, רעננה, כפר סבא, הרצליה, אבן יהודה, טירה, תל-מונד וקדימה-צורן. 

מערך הניהול של אגן נחל פולג מורכב מגורמי תכנון, רגולציה וממסד מחד גיסא, ומגורמים פיזיים, הצפות, סחף, זיהום מים ולחצי פיתוח מאידך גיסא.  באגן נחל פולג מתקיים מפגש בין רשויות התכנון, החוקים הקיימים, המוסדות האמונים על יישומם והרשויות המקומיות. החוקים המרכזיים הנוגעים לניהול של מקורות מים ונחלים הם “חוק המים”, “חוק הניקוז” ו”חוק רשויות נחלים”. לאלה מצטרפים מגוון חוקים בעלי השפעה על הנעשה באגן, כמו “פקודת שימור הקרקע” ו“חוק התכנון והבנייה”. עם המוסדות האמונים על יישום החוקים נמנים רשות ניקוז ונחלים שרון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד להגנת הסביבה ומִנהל התכנון ושלוחותיו המחוזיות. התכניות הארציות, המחוזיות והנקודתיות מצביעות על ניסיונות לשלב בין הנוף החקלאי ליחידות הנופיות האקולוגיות, ולהגדיר רצף נופי באגן נחל פולג. מבחינה פיזית – הצפות, סחף, זיהום מים ולחצי פיתוח מאיימים על המשך קיומם של הנופים החקלאיים. הבעיות הפיזיות והסביבתיות – הצפות, סחף וזיהום  כרוכות זו בזו במידה רבה ומושפעות מגורמים דומים, בעיקר מנתונים טבעיים של השטח וממאפיינים הקשורים בשימושי הקרקע (ובמיוחד בחקלאות). בנתונים הטבעיים של השטח נכללים הטופוגרפיה, סוג הקרקע וכמויות המשקעים. מאפיינים הקשורים בחקלאות הם סוגי הענפים החקלאיים, אופי התכסית הצמחית ושיטות העיבוד החקלאי. לעומת זאת, שימור הנוף החקלאי שייך לקטגוריה אחרת, ואף שהוא מושפע מגורמים דומים, הוא קשור הרבה יותר מהבעיות הפיזיות למערכת המורכבת של סמכויות ואינטרסים של בעלי עניין פרטיים וגופים מוסדיים הפועלים במרחב האגן.


מקורות ומידע נוסף

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2015. עמית כהן, ע., אגוזי, ר., מרואני, צ., פרץ, א., גולדשלגר, נ. פיתוח מודל לניהול אגני משולב הדגמה על אגן נחל פולג.

מחקר יישומי