בישראל, בשנת 2015, כ-1.6 מיליון טון ירקות ופירות הושלכו לפח האשפה או נשארו בשדה ולא נאכלו. במילים אחרות, כ-43% מכלל התוצרת של הירקות והפירות שראויים למאכל מהווים פחת בדרכם לצריכה.

קשה להגדיר את הגורמים המובילים להיווצרות הפחת כגורמים סיבתיים ישירים. נכון יותר להתייחס אליהם כאל סבך סיבתי, שבו כל סיבה קשורה בקשר ישיר או עקיף לסיבות נוספות, והפחת הוא התוצאה של כלל ההשפעות. כמו כן, אי אפשר להטיל על החוליה שבה נוצר הפחת את האחריות הישירה להיווצרותו. 

צוות משותף של עמותת אדם טבע ודין ומשרד צנובר הציע כמה מהלכים לצמצום הפחת ולהכוונת העודפים:

א. נטילת אחריות

להטיל על משרד החקלאות את האחריות לשימור התוצרת החקלאית ולמנות גורם במשרד שיעסוק בכך. תפקידו של גורם זה יהיה לפעול לצמצום הפחת מהשדה ועד לצרכן, ולסייע בהכוונת עודפי התוצרת החקלאית לשימושים נוספים. 

ב. הסדרת יחסי הכוחות בשוק

לתקן את חוק קידום התחרות בשוק המזון, כך שקמעונאים גדולים יחויבו לרכוש ירקות ופירות משלושה ספקים לפחות (חלקו של ספק לא יפחת מ-20% מהרכש), וכן כדי שייאסר על קמעונאי גדול ועל סיטונאים בשוק הירקות והפירות לדחות תוצרת חקלאית שהוזמנה על ידם ואשר עומדת בתקן הבסיסי.

ג. תנאי הסחר בירקות ופירות

לגבי כל סוג של תוצרת חקלאית, לחייב לכלול את המידע שלהלן: החקלאי/בית האריזה שממנו הגיעה התוצרת, סוג (זן) הירקות או הפירות ואיכותם (סוג א’, סוג ב’ וכו’), כשרות, מחיר וערכים תזונתיים ממוצעים.

ד. הרחבת חלופות השיווק

כדי להרחיב את חלופות השיווק העומדות בפני החקלאים, על הממשלה לזרז את הקמתו של שוק סיטונאי.

ה. מערכת לאומית להכוונת עודפים (״חוק לקט״)

עודפים של ירקות ופירות הם משאב לאומי. חבל לבזבזו וראוי לשומרו. בישראל יש כ-110,000 בתי אב המוגדרים כסובלים מחוסר ביטחון תזונתי בדרגה חמורה, כלומר מתקשים להבטיח את איכות המזון וכמותו ומצמצמים את צריכתו. אנו ממליצים להקים מערכת דיווחים ארצית, שתקלוט דיווחים מצד מחזיקי העודפים ותכוון אותם, על בסיס שיקולים נוספים של כדאיות והתאמה, לארגוני צדקה שיאספו את העודפים ללא תמורה ויעבירו אותם לנזקקים. לצורך זה, ייקבע סף דיווח שמעליו יחויב כל מי שמחזיק בעודפים לדווח למערכת. כל השאר יקבלו פטור מדיווח, אך המערכת תהיה פתוחה בפניהם לדיווח על בסיס רצון טוב. מבקשי העודפים יהיו רשאים להציע הצעות לקליטת העודפים, והמערכת תפנה אותם למציעים.


מקורות ומידע נוסף

מעובד מתוך: חוברת יום עיון נקודת חן 2015. קוצר, ר., רוזנבלום, א., צבן, ש., שוסטר, ע., ברוקנטל, מ., פורת, ר., קמחי, א. מניעת בזבוז של ירקות ופירות.

מחקר יישומי