המודעות בעולם להשפעות הסביבתיות של החקלאות גדלה והולכת. מודעות זו מתבטאת, בין השאר, בגידול בביקוש לחקלאות מתוצרת מקומית ולחקלאות אורגנית. מה ההבדל בין חקלאות אורגנית לחקלאות רגילה מבחינת גורמי הייצור? האם החקלאות האורגנית ידידותית יותר לסביבה בהשוואה לחקלאות הקונבנציונלית?

במחקרים שהשוו בין גידולים אורגניים לגידולים רגילים בעזרת ניתוח מחזור חיי מוצר נמצא, בין היתר, שהיבול לדונם הוא גורם מרכזי בהשפעה הסביבתית, ושבמקרים רבים, השימוש בגורמי ייצור ידידותיים יותר לסביבה, במחיר של ירידה ביבול לדונם, מביא לעלייה בהשפעה הסביבתית של הגידולים.  

כמובן שבעיני רבים קיימים פערים בחשיבותם של שינויים סביבתיים בקטגוריות שונות. לדוגמה, רוב האנשים מייחסים לפגיעה בתוחלת החיים האנושית חשיבות גדולה יותר מאשר לפגיעה דומה בתוחלת החיים של אצות בים. לכן, יש לשקלל את הגורמים השונים עם חשיבותם בעיני הציבור. כל שיטות השקלול הן בהגדרתן סובייקטיביות ותלויות במערכת הערכים האנושית. 

ניתוח מחזור חיי מוצר (Life Cycle Assessment) הוא שיטה שמעריכה את כל ההשפעות הסביבתיות הקשורות במוצר או בתהליך כלשהו באמצעות חישוב והערכה של צריכת המשאבים והפליטות שלו. חישוב זה מאפשר לכמת בנפרד את ההשפעה הסביבתית של כל תשומה בתהליך הייצור (למשל, השפעת הדישון לפי סוג הדשן וכמותו, או השפעת המיכון לפי סוג המכונה וזמן השימוש בה), לפי סוג הנזק הסביבתי הספציפי (חומרים מסרטנים, התחממות גלובלית, פגיעה במערכת האקולוגית וכו'). הניתוח מביא בחשבון את כל מערכת הייצור החקלאית, והוא כולל לא רק את הפעולות בשדה אלא גם את הפעולות הכרוכות בייצור חומרים ותשומות, כגון חומרי הדברה ודישון, מיכון וזרעים. 


מעובד מתוך

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2010. חרובי, נ., שלהבת, ש. שיפור השירותים האקולוגיים של ענף החקלאות: ניתוח הנזקים הסביבתיים מתשומות בייצור החקלאי.  

מחקר יישומי