היבול לדונם הוא אחד הגורמים החשובים ביותר בהשפעה הסביבתית של החקלאות לטונה מוצר. במחקרים רבים בארץ ובעולם נמצא, שבמקרים רבים, דווקא השימוש בגורמי ייצור ידידותיים יותר לסביבה, הכרוכים בירידה ביבול לדונם, מביא לגידול בהשפעה הסביבתית לטונה מוצר. יעילות הייצור ומידת השימוש בגורמי ייצור לטונה של מוצר מהווים גורם מרכזי בהשפעה הסביבתית של הגידול.

ההשפעות הסביבתיות העיקריות מתבטאות בקטגוריות האלה (לפי סדר יורד):

  • שימוש במינרלים מתכלים, לרוב ניצול משאבי נחושת, ברזל וניקל;
  • הסבת קרקע לצורכי חקלאות עקב שימוש בקרקע לייצור זרעים ושתילים;
  • זיהום אוויר בכימיקלים אנאורגניים עקב פליטת חלקיקים קטנים ומיקרוסקופיים החודרים לדרכי הנשימה;
  • שינוי אקלים גלובלי, בעיקר בשל שימוש במיכון ובאנרגיה.

השפעה סביבתית של גידול תפוחי אדמה

בשנת 2012 נאסר לחלוטין השימוש בחומר החיטוי מתיל ברומיד בישראל. עם זאת, במחקר שהשווה את ההשפעות הסביבתיות של חיטוי בעזרת מתיל ברומיד לעומת אדיגן (שמותר כיום לשימוש), נמצא כי ההשפעה הסביבתית הכוללת לטונה של מוצר גבוהה יותר בחיטוי באדיגן, משום שהשימוש במתיל ברומיד מגדיל את היבול ליחידת שטח.

השפעה סביבתית של גידול עגבניות

בהשוואה בין גידול עגבניות בשטח פתוח ובין גידולן בבית צמיחה נמצא שהגידול בבית צמיחה דורש משאבים רבים יותר והשפעותיו הסביבתיות ליחידת שטח גבוהות הרבה יותר מגידול בשדה פתוח, אולם היבול בבית צמיחה גבוה יותר. נראה כי בגידול טון עגבניות בבית צמיחה, ההשפעה הסביבתית הכוללת גבוהה הרבה יותר מגידול בשטח פתוח. סך ההשפעה הסביבתית גדולה יותר ברוב המדדים, ובמיוחד מבחינת ההשפעה על שינוי אקלימי וכימיקלים אנאורגניים. לעומת זאת, בגידול עגבניות בשטח פתוח, ההשפעה הסביבתית גדולה יותר בתחומים של קרינה ויצירת חומרים מסרטנים. לגבי גידול עגבניות בשטח פתוח, שימוש בפוליאתילן באיכות גבוהה יותר מגדיל את ההשפעות הסביבתיות של החיפוי בכל אחת מהקטגוריות הכלליות, ובעיקר בקטגוריית השימוש במשאבים מתכלים.

לסיכום:

  • ייעול השימוש במיכון חשוב כמו צמצום השימוש בדישון ובחומרי הדברה.
  • צמצום השטחים הנדרשים לגידול שתילים באמצעות בשיטות כגון גידול לגובה, יקטין במידה משמעותית את ההשפעות הסביבתיות.
  • ההשפעה הסביבתית של שימוש בדשנים גבוהה הרבה יותר מההשפעה של שימוש בחומרי הדברה.

מעובד מתוך

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2009. חרובי, נ., שלהבת, ש. שיפור השירותים האקולוגיים של ענף החקלאות – ניתוח השוואתי של הנזקים הסביבתיים מכל תשומה בייצור החקלאי וקביעת סדרי עדיפויות להשקעה במחקר לשם צמצום הנזק הסביבתי.  

מחקר יישומי