קיומה של מערכת אקולוגית מחייב קישוריות בין יחידותיה השונות, ועל כן הכינה רשות הטבע והגנים בשנים האחרונות מפת "מסדרונות אקולוגיים". מפה זו כוללת שטחי שמורות טבע ושטחים המוגנים סטטוטורית, וכן שטחים פתוחים אחרים המאפשרים קישור בין השמורות. מפת המסדרונות אינה מביאה בחשבון את מכלול השטחים החקלאיים ואת תרומתם הדיפרנציאלית למגוון הביולוגי. אפשר להעריך מראש שהשטחים החקלאיים, שהם חלק ניכר מהשטחים הפתוחים בישראל, תורמים באופן כלשהו לקיומם של מינים שונים, גם בתור נתיבים המאפשרים קישור בין אזורי פעילות טבעיים. אחד הדברים החסרים כיום לאקולוגים ולמתכננים הוא כלי הערכה למידת התרומה הדיפרנציאלית של ענפי החקלאות השונים לקישוריות הפוטנציאלית עבור מגוון אורגניזמים.

במחקר דורגה ערכיותם של ענפי החקלאות השונים למערכת האקולוגית ולמגוון המינים ונבחנו כיווני פעולה ופיתוח כלים פשוטים המיועדים לקובעי המדיניות בבואם לבחון את השפעתם של ענפי החקלאות בישראל על המערכת הטבעית.

ערכיות ענפי חקלאות למערכת האקולוגית

  • ערכיות גבוהה - חקלאות אקסטנסיבית (מרעה). דרגת ההפרעה הנמוכה יחסית והדמיון הרב לשטחים הטבעיים הופכים ענף חקלאי זה לענף בעל חשיבות רבה למגוון הביולוגי.
  • ערכיות בינונית - ענפי חקלאות אינטנסיבית של גידולי שדה ומטעים שאינם מכוסים רשת. שטחים אלה משתרעים על פני מרחב גדול, אולם מתאפשר מעבר של אורגניזמים במרחב זה.
  • ערכיות נמוכה - חקלאות מבונה, הכוללת חממות, דירים, רפתות ולולים. לקטגוריה זו אפשר לצרף גם מטעים המכוסים רשת, מאחר שאינם נגישים לרבים מהאורגניזמים.

פסיפס הכולל מגוון של ענפי חקלאות אינטנסיבית עדיף על פני אזורים נרחבים של מונוקולטורה, לא רק בגלל ההבדל בסוג הגידול אלא גם בגלל העלייה בכמות שולי החלקות במרחב נתון.


מעובד מתוך

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2011. דולב, ע., סקוטלסקי, א., פדרמן, ר., כרמל, י.  שטחים חקלאיים כתשתית לתפוצת אורגניזמים:מה הערך של ענפי החקלאות השונים לקישוריות המגוון הביולוגי במרחב.

מחקר יישומי