מסדרונות אקולוגיים ארציים, המשתרעים על פני שטחים נרחבים, הם כלי עולמי להערכה, לתכנון ולהשגה של יעדים לשמירת טבע. אולם, משימת התכנון והיישום שלהם מורכבת וקשה, הן בשל העובדה שהמסדרונות האקולוגיים נמצאים בשטחים העוברים שינויים אנתרופוגניים מתמשכים והן משום שלא נמצאה שיטה פשוטה, ברורה וישימה לתרגום מידע אקולוגי לתכנון לשם השגת קיימות. כך, לדוגמה, המסדרונות האקולוגיים בישראל, כפי שהוגדרו במסמך רשות הטבע והגנים בשנת 2002, מופיעים בתור שטחים ירוקים בתמ"א 35 ובתכניות המתאר המחוזיות. אולם לא ברור באיזה אופן ובאיזה היקף הם מתפקדים, ואין כלים תכנוניים להעריך כיצד משפיעים עליהם שינויים כמו קיטוע וכרסום. כמו כן, אין להם עיגון מתארי המאפשר לשמור ולנהל אותם כמסדרונות אקולוגיים על בסיס הבנת תפקודם במרחב, תשריט מפורט והוראות מנחות.

במחקר נבחן מודל לצורכי תכנון (LARCH) שפותח בהולנד בתגובה ללחצי פיתוח והידרדרות המגוון הביולוגי. המודל הוטמע במערכת התכנון ההולנדית ובמדינות אירופאיות נוספות. מטרת העבודה הייתה לסקור את גישות התכנון ואת הכלים הנפוצים בעולם לתכנון מסדרונות אקולוגיים, ולנסות את המודל שפותח בהולנד בסביבה ים-תיכונית, באזור מודיעין. 

תוצאות העבודה כוללות שני חלקים. החלק האחד הוא סקירת ספרות המעידה שמסדרונות אקולוגיים הם חלק אינטגרלי בתכנון שימושי קרקע מקיימים. קביעת מיקומם של המסדרונות האקולוגיים הוא פועל יוצא של תכנון הסביבה הכוללת ואינו מתבסס אך ורק על שטחים פתוחים פנויים המייצרים רצף במרחב נתון. למסדרונות האקולוגיים תפקידים מגוונים לפי מינים וצורכיהם, ובהתאם לכך, יש להם צורות שונות במרחב. כמו כן, לכל מערכת אקולוגית המיועדת לשימור יש מסדרונות אקולוגיים אופייניים הקשורים אליה. בחלק השני של העבודה הוערכו הגודל והעמידות של מיני מודל נבחרים, האופייניים לשטחים הטבעיים באזור ציר הגבעות ומודיעין (שטחים עשבוניים ובתות), באמצעות מודל LARCH. במסגרת המחקר נבדקה חיפושית ממשפחת השחרוריתיים (Daliognatha crentha) בתור מודל אפשרי הרגיש לקיטוע, בהמשך לכמה מחקרים קודמים שנעשו באזור שפלת יהודה. החיפושית נמצאה בשטחים הטבעיים בכמות גדולה באופן מובהק בהשוואה לשטחים החקלאיים.

מעובד מתוך: ברנשטיין וחובריו 2011

מעובד מתוך: ברנשטיין וחובריו 2011

על פי תוצאות המודל נראה שמרקמי השטחים הפתוחים באזור ציר הגבעות ומודיעין מקיימים בהווה את מיני המודל שנבחרו במסגרת העבודה. לעומת זאת, אם תיושמנה התכניות המאושרות לעיר מודיעין ולמחצבות באזור ציר הגבעות, חלק מהאוכלוסיות לא תשרודנה. חלופה תכנונית עם פתרונות של ארגון בינוי עתידי אחר ומצומצם במידה מסוימת, מעברי כבישים עיליים לבעלי חיים, פתיחת קרחות ביער המחטני של בן שמן ושימור האזורים העשבוניים והבתות - כל אלה יספקו מצב מקיים לטווח ארוך לכל מיני המודל. המינים צבי ארץ-ישראלי וסבכי שחור-ראש נמצאו כמודלים מתאימים לקנה המידה של המסדרון הארצי באזור המחקר, לעומת חיפושיות וצבי יבשה, שהראו עמידות בכתמים מבודדים ללא תלות ברשת אקולוגית גם במצב המתוכנן.


מעובד מתוך

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2011. ברנשטיין, א. הערכה ותכנון של מסדרונות אקולוגים על בסיס ניתוח מערכתי של מדדים סביבתיים והערכת דגמים של מגוון מינים.

מחקר יישומי