שימור וטיפוח מגוון ביולוגי טבעי מקומי בכרמי יין יכול להיטיב עם הגפנים ועם ייצור היין.

בהתבסס על המחקר בכרם סירין ועל מחקרים אחרים ממליצים החוקרים על ביצוע כמה פעולות אשר יביאו לשיפור התפקודים האקולוגיים של הכרם ויסייעו לשמר את איכות הענבים ואף לשפרה:

1. הפסקת הריסוס בקוטלי עשבים ובמונעי נביטה במרווח שבין שורות הגפנים ובשולי חלקות הגפן. בעקבות הפסקת הריסוס יחל תהליך טבעי של התבססות צומח עשבוני משטחים לא מעובדים שבקרבת הכרם. בצמחייה שתתפתח יש לטפל באמצעות כיסוח מתאים. מומלץ לזרוע צומח עשבוני, ובעיקר במקומות שיש בהם מיני צמחים פולשים כדי לצמצם את היקף הפלישה, או במקומות שבהם יש סחיפת קרקע, המצריכה פעולות ממשק לצורך ייצוב מהיר של הקרקע.

2. הפסקת הריסוס והתפתחות הצומח העשבוני ברחבי הכרם יגדילו את מספרם של האויבים הטבעיים, כגון עכבישים וצרעות טפיליות, וירחיבו את פעילותם. לכן מומלץ לעבוד עם פקח מזיקים שמכיר גם את האויבים הטבעיים, אשר יידע להמליץ על ריסוס שלא יפגע באויבים הטבעיים שאוכלוסיותיהם מתפתחות בכרם.

3. הוספת צומח עשבוני בכרם מעשירה את הקרקע בחומר אורגני ובחנקן אמוניאקלי. לכן מומלץ לבצע בחלקה בדיקות קרקע מקיפות ולדשן בהתאם לשינויים בקרקע ולצורכי הגפן. כך אפשר יהיה להפחית את ההוצאות על דישון ולצמצם את הסיכון לזיהום מי התהום.

4. יש חשיבות ליצירה ולשימור איים”טבעיים” בתוך הכרם. מומלץ לבנות בין חלקות הגפן גלי אבנים, שישמשו כאיים של בתי גידול טבעיים המאפשרים התבססות של אויבים טבעיים, ובמיוחד של צרעות טפיליות.

5. יש לשמר בתי גידול טבעיים קיימים בכרם ובקרבתו, ואלה יהוו בסיס לאוכלוסיות של אויבים טבעיים ושל צומח עשבוני מקומי.


מעובד מתוך

יום עיון נקודת ח"ן 2015. רוזנפלד, א., קיסר, ת., שפירא, ע., אשל, ג., הרכבי, ע., רוטשילד, א., אקרמן, מ. כרמים התומכים במגוון הביולוגי. 

מחקר יישומי