בישראל, בריכות דגים הוקמו באזורים שהתקיימו בהם בעבר בתי גידול לחים, וללא התחשבות במקורות מים טבעיים אלו.  כתוצאה מכך נפגעו גם המערכות האקולוגיות בנחלים וגם תפקוד המערכות החקלאיות.

כדי לשפר את יחסי הגומלין המרחביים בין המדגים לסביבה מוצע כי לכל מדגה תוכן פרוגרמה לחלוקה פנימית (מדרג) של ברֵכות הדגים לפי קרבתן לנחל וייעודן החקלאי והסביבתי. מוצע לחלק את שטחי המדגים לשני סוגים עיקריים של ממשק חקלאי, שתפקידם החקלאי והסביבתי שונה – אזור של ממשק אינטנסיבי ואזור של ממשק אקסטנסיבי ידידותי לסביבה / חקלאות רב-תפקודית. 

אזור מדגה אינטנסיבי

בתוך כל מדגה יוגדרו בריכות לגידול אינטנסיבי של דגים שיהיו מיועדות לייצור דגים בלבד. בבריכות אלה יכוון הממשק החקלאי לגידול יעיל (תעשייתי) של דגים. בהתאם לכך, מבחינה חקלאית יכוונו מגמות הפיתוח החקלאי להתייעלות ואינטנסיפיקציה של גידול הדגים, ומבחינה סביבתית יכוונו מגמות הפיתוח ליצירת הפרדה בין הבריכות הללו לבין הסביבה הטבעית ולהרחקת חיות הבר מאזור הבריכות. לדוגמה, מבחינה חקלאית, ההתייעלות בגידול החקלאי תושג באמצעים טכנולוגיים, הכוללים בריכות סגורות, שימוש יעיל במים על ידי סחרור וטיהור, האכלה מבוקרת של הדגים וכדומה. מבחינה סביבתית, מגמות הפיתוח באזור המדגה האינטנסיבי יובלו להפרדה מרבית בין הבריכות לסביבה הטבעית - אזור המדגה האינטנסיבי יהיה האזור המרוחק מהנחל (הפרדה במרחב); ייבנו מחסומים פיזיים למניעת כניסת בעלי חיים לבריכות (בריכות סגורות או מחופות בכבלים); ויוסרו מסביבת הבריכות גורמים המושכים את חיות הבר, כגון צמחיית גדות, מתקני מזון פתוחים, גדות מתונות ובוציות ופסדי דגים מתים.  

אזור מדגה אקסטנסיבי

בכל מדגה יוגדר אזור בריכות בממשק אקסטנסיבי, שתפקידיו החקלאיים והסביבתיים מגוונים יותר (חקלאות רב-תפקודית / multi-functional agriculture). באזור זה יגודלו דגים בבריכות אקסטנסיביות, ויעילות ייצור הדגים תהיה נמוכה יותר מאשר באזור המדגה האינטנסיבי. בנוסף לתפקידם בגידול דגים, אזורי המדגה האקסטנסיביים ימלאו תפקידים סביבתיים נוספים, החשובים לשיפור יחסי הגומלין בין המדגה לסביבה הטבעית ועשויים לתרום לייצוב המערכת הכלכלית של המדגה.   

מבחינה מרחבית, הבריכות שיבחרו למדגה אקסטנסיבי (רב-תפקודי) הן הבריכות הקרובות לנחלים, ולכן אזור זה יתפקד "כחיץ חקלאי" (agricultural buffer) בין המדגה האינטנסיבי לבתי הגידול הלחים הטבעיים. מבחינת הממשק החקלאי, הבריכות האקסטנסיביות יהיו פתוחות (ללא גדרות וללא כיסוי ברשתות או כבלים); חלק מגדות הבריכות יהיו מתונות ככל האפשר מבחינה חקלאית ומכוסות בצמחייה טבעית;  והממשק החקלאי יתחשב במידת האפשר בצורכי חיות הבר. 

מבחינה חקלאית וסביבתית, לבריכות בממשק אקסטנסיבי יש תפקידים בתחומים מגוונים:  

שיקום נחלים: הבריכות, הממוקמות בקרבת הנחל (בתחום פרוזדורי הנחלים), עשויות לקלוט ולאגום חלק ממי השיטפונות ולווסת את השיטפונות בנחלים (סוג של פשט הצפה לנחל);

תקנות המדגה: חלק מהבריכות עשויות לתפקד כבריכות שיקוע וטיפול במי פלט וחלק מהתעלות עשויות לשמש לסחרור מי המדגים (במקום בנחל) ולטיהור מים באמצעות constructed wetlands. בכך, אזור מדגה אקסטנסיבי עשוי לתרום להורדת עומס המזהמים במי הפלט ולאפשר התאמת המדגה לדרישות תקנות המדגים;

תיירות טבע ונופש: אזורים עשירים בציפורים ובטבע באזור הבריכות עשויים למשוך תיירות דיג, צפרות וחובבי טבע וצילום. שילוב התיירות במדגה עשוי להוות בסיס למקור הכנסה נוסף למדגים, שיתרום לייצוב המערכת הכלכלית, בהינתן מודל עסקי נכון;

שמירת טבע ברמה הלאומית: מודל החלוקה המרחבית המוצע עשוי לתרום לשיפור יחסי הגומלין בין החקלאות לטבע ברמה המקומית. בריכות אקסטנסיביות שיתפקדו כאזורי חיץ חקלאיים לאורך הנחלים, עשויות להוות תחליף מסוים לחלק לפרוזדורי הנחלים שנוקזו ונעלמו מהנוף. הרחבת הנחלים בבתי גידול חקלאיים (אקסטנסיביים) וקידום ממשק חקלאי ידידותי לסביבה בבריכות הקרובות לנחל עשויים לתרום לשיפור תפקודם של הנחלים כמסדרונות אקולוגיים ולחיזוק הקישוריות (connectivity) בין בתי הגידול הלחים לאורך הנחל ובאגן.


מקורות ומידע נוסף

מעובד מתוך: סקטולסקי, א. ולבינגר, ז. 2014. שיפור התפקוד האקולוגי של בריכות דגים: עקרונות לתכנון וממשק אקולוגי. סקירת ספרות והמלצות ראשוניות. החברה להגנת הטבע.

מחקר יישומי