למרות שההליכה במרחב החקלאי היא פעילות אקסטנסיבית ובלתי פורמלית, במדינות שונות בעולם, ובפרט באנגליה, פותחו מנגנוני מדיניות מורכבים המעגנים את הזכויות והחובות הכרוכות בכך. ארגונים ממשלתיים מסוגים שונים עוסקים בייזום ובהפעלת שבילים במרחב החקלאי, ניבנו פורומים של שיתוף הציבור, הוענק עידוד כלכלי לבעלי הקרקע, נערך עיגון ומיפוי זכויות דרך ציבוריות ונוסדו מנגנוני ביטוח למטיילים ולחקלאים גם יחד.

להלן סקירת גופים העוסקים ותומכים בפיתוח שבילי מטיילים במרחב הכפרי בעולם:

האיחוד האירופי

האיחוד האירופי מעורב בפיתוח שבילי הליכה במרחב הכפרי דרך תקצוב תכניות חקלאיות-סביבתיות העוסקות בכך ודרך תכנית Leader,  שמטרתה לקדם נושאים שונים של פיתוח הכפר, בעיקר באמצעות קבוצות מקומיות ויוזמות "מהשטח". לדוגמה, בבריטניה יש תכניות חקלאיות-סביבתיות המשלמות לחקלאים כסף תמורת מתן זכויות מעבר לציבור בשדותיהם. המימון של התכניות הללו מגיע, לפחות בחלקו, מהאיחוד האירופי, במסגרת מדיניות תכנון החקלאות של האיחוד. במסגרת תכנית Leader תומך האיחוד האירופי בתכנון שבילים במרחב החקלאי וכן בתיאום בין הגופים השונים המנהלים את השטחים שבהם עוברים השבילים. בין היתר פורסם במסגרת תכנית זו מדריך לפיתוח "חופשות הליכה" באזורים כפריים (LEADER European Observatory, 2001).

משרדי חקלאות ושירותי הדרכה חקלאיים

במדינות מסוימות מעורבים משרד החקלאות ושירותי ההדרכה החקלאיים בפיתוח ובהקמה של שבילים בשטחים החקלאיים. לדוגמה:

בבריטניה, משרד החקלאות מפעיל תכניות חקלאיות-סביבתיות, שבמסגרתן מועבר לחקלאים תשלום עבור מתן אפשרות מעבר למטיילים בשדותיהם. חלק מהמימון לתכניות אלו מגיע מהאיחוד האירופי.

משרד החקלאות הבריטי מפרסם מפות של מערכת שבילי ההליכה במרחבים החקלאיים. מפות אלה כוללות יותר מ-1,800 שבילים ואזורים חקלאיים הפתוחים לציבור הרחב במסגרת תכניות חקלאיות-סביבתיות שונות.

משרד החקלאות, המזון והדגה של קולומביה הבריטית (קנדה) פרסם מדריך לפיתוח שבילים במשקים חקלאיים. המדריך עוסק בהיבטים שונים של עיצוב ותכנון תוואי השבילים, אמצעי הפרדה בין המטיילים ואזורי העיבוד וקוד ההתנהגות של המטייל בכפר.

שירות ההדרכה החקלאי של טקסס פרסם מדריך לפיתוח שבילים בקרקעות חקלאיות פרטיות. המדריך עוסק בנושאים הקשורים במימון הקמת השביל, גביית תשלום ממטיילים, שיווק ופרסום, ביטוח וחבות בעלי הקרקע למול המטיילים. 

רשויות תחבורה

בבריטניה פועלות רשויות תחבורה מקומיות, שתפקידן על פי החוק הוא, בין היתר, לתחזק את השבילים במרחב החקלאי, לשלט אותם ולסמן אותם במפות רשמיות, לשם עיגון סטטוטורי של מעמדם של השבילים כזכויות דרך ציבוריות. 

רשות הגנים הלאומית

בבריטניה, החוק מאפשר לרשות הגנים הלאומיים לרכוש זכויות מעבר לציבור בשטחים פרטיים.

רשויות מקומיות

בבריטניה החוק מאפשר לרשויות מקומיות לרכוש זכויות מעבר לציבור בשטחים פרטיים. לרשויות המקומיות יש אחריות סטטוטורית לפתח ולתחזק את מערך זכויות הדרך הציבוריות, והן מקדישות לכך תקציב משמעותי. על פי החקיקה הנוכחית, "הרשויות המקומיות נדרשות לפתח הצעות לשיפור ולניהול מערך זכויות הדרך כדי שיוכלו לענות על צורכי הציבור, ולהעניק תועלות לבריאות, לנגישות, לנופש, לתיירות ולכלכלה המקומית". הרשויות המקומיות גם אחראיות על פרסום מפות עם מערך השבילים הציבוריים, כמו גם על כך שהם יהיו פתוחים לציבור ולא ייחסמו על ידי גדרות או מחסומים אחרים. 

ארגוני חקלאים

גם ארגוני חקלאים מעורבים במקומות מסוימים בפיתוח שבילים במרחב החקלאי. לדוגמה, ארגון החקלאים בבריטניה מצהיר כי על החקלאים למשוך יותר אנשים אל המרחב הכפרי הן בשל סיבות כלכליות והן לשם קידום יחסי הציבור של המרחב הכפרי. ארגוני חקלאים בבריטניה תומכים בישומן של תכניות חקלאיות-סביבתיות, המשלמות לחקלאים תמורת מתן זכויות מעבר לציבור בשדותיהם. הארגונים הללו גם מספקים ביטוח לחקלאים היוצרים זכות מעבר בשדותיהם, נגד תביעות מצד מטיילים. 

ארגונים לא ממשלתיים NGO's

בבריטניה פועל ארגון לא ממשלתי The Trail Trust, שמטרתו הקמת שבילי הליכה וקביעת זכויות מעבר לציבור בשטחים חקלאיים, בין היתר באמצעות תשלום לחקלאים עבור הזכויות הללו. 


מעובד מתוך

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2014. האן, א., אמדור, ל., געש, ע., רמון, א. מִמְשק שבילים ודַרכי מטיילים בשטחים חקלאיים.

הדוח המלא באתר מכון דש"א - http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Trails.pdf

מחקר יישומי