בישראל, השטחים החקלאיים, כחלק מהמרחב הכפרי, זוכים יותר ויותר לשימוש גם לצורכי פנאי ונופש. דוגמאות בולטות לכך הן מרחב השקמה, המרחב הביוספרי ברמת מנשה, נחל אלכסנדר ועוד. שלא כמו בארצות אחרות, נראה שבישראל הקמת שבילי טיול בסמוך לשטחים חקלאיים אינה מוסדרת על ידי תשתית חוקית או מנהלית אחרת. בפרט, אין הסדרה של מערכת היחסים בין החקלאים והמטיילים, שעלולה להיות כרוכה בקונפליקטים מסוגים שונים. כתוצאה מכך, הולכים ומתגלעים קונפליקטים בין פעילות הטיילוּת לפעילות החקלאית. החששות בקרב ציבור החקלאים ומקבלי ההחלטות מההשלכות השליליות ומהנזקים שגורמים מטיילים מביאים לא אחת לחסימת שבילים ודרכים, או להתנגדות החקלאים לתכניות פיתוח למטרות פנאי ונופש. 

הסדרה מתאימה יותר הייתה יכולה למתֵן חלק מהקונפליקטים הללו. בפיתוח שבילי טיול בשטחים חקלאיים יש למצוא את האיזון המתאים בין זכויותיהם של החקלאים לעבד את שדותיהם באופן מיטבי, להפיק את פרנסתם ולא להיות חשופים לפגיעה ברכושם, לגנֵבות או לתביעות משפטיות – לבין זכות הציבור ליהנות מן השטחים הפתוחים וזכויותיהם של המטיילים ליהנות מהמרחב החקלאי, מהשקט, מהנוף הירוק, מהאוויר הפתוח, מביקור באתרים שונים ומעצם הטיול והפעילות הגופנית עצמה.   לאור כל זאת מפרט המחקר המלצות כלליות, המכוּוָנות בעיקרן כלפי הרשויות השונות – משרדי הממשלה הרלוונטיים והרשויות המקומיות, תוך שיתוף פעולה מלא עם החקלאים. נוסף על כך, מוצע נוסח ראשוני למדריך, שיהיה מעין ספר בסיס שיאגד את עיקרי ההסדרים הנוגעים למעבר שבילי מטיילים בשטחים החקלאיים. בין ההסדרים המפורטים במדריך: המלצות בדבר תוואי השביל, תשתית השביל, אמצעי הפרדה בין השבילים לשטח החקלאי, מבואה לשביל, שילוט וסימון השבילים, שיתוף ציבור החקלאים בתכנון ובניהול, ביטוח, תחזוקה וניהול. נוסף על כך, מוצעים עקרונות יסוד ל”קוד אתי למטייל” בשבילים במרחב החקלאי. תכנון אדריכלי נכון של שבילי הטיול בשטח החקלאי יכול לשפר את חוויית המטייל, כמו גם לצמצם את הקונפליקט בין הטיול לפעילות החקלאית. במחקר מוצעים כמה פתרונות אדריכליים למבואות כניסה לשבילים ולחניוני יום, לשילוט, לאמצעי הפרדה למיתון קונפליקטים, לשערים ועוד.


מעובד מתוך

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2014. האן, א., אמדור, ל., געש, ע., רמון, א. מִמְשק שבילים ודַרכי מטיילים בשטחים חקלאיים.

הדוח המלא באתר מכון דש"א - http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Trails.pdf

מחקר יישומי