האנושות צורכת כמות חסרת תקדים מהמשאבים המוגבלים של כדור הארץ, ונראה שבעתיד כמות זו רק תלך ותגדל. גידול האוכלוסייה האנושית, העלייה ברמת החיים וצמצום פערי האי-שוויון הצפויים יגדילו את הדרישה למזון בצורה משמעותית. האתגר שלנו יהיה לענות על צרכים אלו ובמקביל להגן על המגוון הביולוגי ולטפח את המערכות האקולוגיות והשירותים שהן מספקות לאדם.

אספקת כמויות הולכות וגדלות של מזון הדרוש לאוכלוסיית העולם הגדלה, עשויה להיות אתגר קשה מאוד. כבר היום אנו עדים לירידה בחיוניותן ובתפקודן של המערכות האקולוגיות התומכות בייצור החקלאי. אובדן המגוון הביולוגי , כריתת יתר של יערות, שינויי אקלים, מחסור במים, אובדן פוריות הקרקע ומינים פולשים צפויים לפגוע ביכולתו של העולם להגדיל את ייצור המזון בעתיד.

אחת השאלות החשובות ביותר לעתידנו היא כיצד ניתן לאזן בין הדרישות הגדלות לתוצרת חקלאית לבין הצורך לשמור על בתי הגידול הטבעיים ועל חיוניותן של המערכות האקולוגיות. התפיסה של חקלאות אקולוגית צמחה מתוך ההבנה כי רק פעולה מתואמת ומשותפת בין מערכות ייצור המזון לשימור המגוון הביולוגי תוכל להגשים ריבוי יעדים אלו בתוך מרחב גיאוגרפי נתון.

צילום: jan buchholtz, Flickr

צילום: jan buchholtz, Flickr

על החקלאות האקולוגית להתמודד עם אתגרים אלו – להמשיך ולהאכיל אנושות הולכת וגדלה, בד בבד עם שימור שירותי המערכות האקולוגיות והגנה על הסביבה.


מקורות ומידע נוסף

מעובד מתוך: סקוטלסקי, א. 2010. מסדרונות אקולוגיים באזורים חקלאיים. נקודת ח"ן.

להבין חקלאות אקולוגית